Raad van Discipline ‘s-Gravenhage, 3 december 2001

(mrs. Verhoeven, Baas, Claassen, Maat en Van Nispen tot Sevenaer)

 

Het niet-informeren van de verzekerde door de door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar ingeschakelde advocaat over de voortgang van de procedure.

– Advocatenwet art. 46 (1.2 Vereiste communicatie met de cliënt)

– Gedragsregel 8

 

Feiten

Klager, advocaat, is aansprakelijk gesteld door een cliënt. Klager heeft de zaak aangemeld bij zijn aansprakelijkheidsverzekeraar en deze heeft mr. X opdracht gegeven verweer te voeren in de tegen klager aangespannen schadevergoedingsprocedure. Klager kan zich niet vinden in het door mr. X gevoerde beleid. Mr. X stelt zich op het standpunt dat het voeren van verweer aan hem dient te worden overgelaten. In eerste instantie wordt de vordering tegen klager afgewezen. De wederpartij gaat in beroep en klager stelt de aan hem uitgebrachte appèldagvaarding in handen van mr. X. Klager ontvangt via de beroepsaansprakelijheidsverzekeraar een afschrift van de memorie van grieven. Mr. X neemt een memorie van antwoord zonder daarvan de conceptvorm of de definitieve vorm aan klager voor te leggen. Van de daarna vastgestelde datum voor pleidooi doet mr. X geen mededeling aan klager. Via de wederpartij verneemt klager de datum van het pleidooi.

Klager woont de pleidooien bij. Het Gerechtshof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank. Klager had een eigen financieel belang bij de procedure omdat hij volgens de verzekeringspolis een eigen risico had te dragen. Mr. X acht het achteraf onjuist dat hij klager niet van tevoren gekend heeft in de door hem opgestelde memorie van antwoord en niet geïnformeerd heeft over de datum van de pleidooien. De memorie van antwoord was goedgekeurd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. Mr. X beschouwde deze als zijn cliënt en overigens meent hij dat geen rechtens te respecteren belang van klager is geschaad.

 

Overwegingen raad

In het algemeen geldt de regel dat de advocaat zijn cliënt op de hoogte dient te brengen van belangrijke informatie, feiten en afspraken. Deze regel brengt onder meer mee dat de advocaat zijn cliënt op de hoogte dient te houden van het verloop van een gerechtelijke procedure en dat hij zich met zijn cliënt verstaat over de in die procedure over te leggen processtukken en de inhoud van de door de andere partij ingediende processtukken.

In de zaak van klager heeft mr. X namens klager in een gerechtelijke procedure verweer gevoerd, daarbij handelend in opdracht van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van klager. Ook indien – zoals mr. X heeft betoogd – de onderlinge verhouding tussen klager, diens beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar en mr. X van dien aard zou zijn dat uitsluitend de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar en niet klager als de cliënt van mr. X valt aan te merken, geldt naar het oordeel van de raad dat een betamelijk handelend advocaat in een verhouding als voren omschreven degene in wiens naam hij procedeert behoort te informeren over de voortgang van de procedure en hem te betrekken bij het opstellen van de processtukken, een en ander behoudens bijzondere omstandigheden, waarvan in casu niet is gebleken. Het had derhalve op de weg van mr. X gelegen om klager zorgvuldig op de hoogte te houden van het verloop van de procedure bij de rechtbank en later bij het gerechtshof, alsmede om zich met klager te verstaan over, onder meer, de inhoud van de te nemen memorie van antwoord. Dit geldt temeer nu klager – zoals blijkt uit zijn brief van 23 februari 2001 aan mr. X – een eigen financieel belang had door het eigen risico dat hij volgens de verzekeringspolis had te dragen. Door na te laten te handelen zoals vermeld, welk nalaten mr. X heeft erkend, heeft mr. X niet gehandeld zoals een behoorlijk advocaat be – taamt. In het midden kan blijven of klager als cliënt van mr. X is te beschouwen.

 

Volgt

Gegrondbevinding van de klacht en oplegging van de maatregel van enkele waarschuwing.

Download artikel als PDF

Advertentie