Hof van Discipline nr. 3440, 15 februari 2002

(mrs. Fransen, Bekkers, Thunnissen, Boumans en Knottnerus)

Raad van Discipline ‘s-Hertogenbosch, 21 mei 2001

(mrs. Koster-Vaags, Lucassen, Henselmans, Theunissen, Goumans)

 

Het niet willen verschaffen van een specificatie van het aan de cliënt in rekening gebrachte bedrag en het niet willen overleggen van dossiers.

– Advocatenwet art. 46 (1.4.3.1 Financiële verhouding; 5.4 Welwillendheid in het algemeen)

– Gedragsregels 25 leden 1, 2 en 4 en 27 lid 5

 

Feiten

Een vijftal partijen – 2 natuurlijke personen, een B.V., een C.V. en v.o.f. -, hierna gezamenlijk aan te duiden met A, wenden zich tot mrs. X voor een schuldsanering. Mrs. X maken met A de afspraak dat hun honorarium inclusief buitengerechtelijk juridische bijstand zal bedragen 12,5% over de vastgestelde schuldenlast, vermeerderd met BTW. Voorts wordt overeengekomen dat, indien de totale te saneren hoofdsom op enig tijdstip hoger mocht blijken te zijn dan werd vastgesteld mrs. X zich het recht voorbehouden over het meerdere 12,5% vermeerderd met BTW te declareren. Aan honorarium hebben mrs. X terzake de sanering ontvangen een honorarium van ƒ 149.812,51 + ƒ 2.137,50 voor het intakegesprek. Daarna wendt A zich tot mr. Y, klager. Deze verzoekt mrs. X om specificatie van het door hen in rekening gebrachte bedrag. Daarop reageren mrs. X als volgt:

‘Naar aanleiding van uw van elke motivering gespeende brief moet ik onder uw aandacht brengen, dat u kennelijk niet op de hoogte bent van het dossier. Het had getuigd van fatsoen, indien u zich eerst eens had georiënteerd en informatie had ingewonnen. Tuchtrechtelijk is deze handelwijze van u reeds zeer afkeurenswaardig, en een klacht is terzake ingediend. Daar komt nog eens bij dat uw cliënten de overeenkomst erkennen en desondanks – tegen beter weten in – meent u te moeten stellen, dat er geen sprake zou zijn van een vaste afspraak. De inhoud van uw laatste alinea is niet te beantwoorden bij gebrek aan motivatie. De stellingen van uw cliënten zijn hiermede voldoende beantwoord (…)’

Mr. Y herhaalt zijn verzoek aan mrs. X om specificatie, waarbij hij voorts opmerkt dat in rechte het honorariumbeding vernietigd zou kunnen worden wegens misbruik van omstandigheden, daar de cliënten van mr. Y indertijd met de rug tegen de muur stonden en geen andere keus hadden. Daarnaast verzoekt mr. Y om afgifte van de dossiers. De klacht houdt in dat de reactie van mrs. X op de brief van mr. Y ongepast is en dat mrs. X weigeren de dossiers aan mr. Y af te geven, zodat mr. Y gehinderd wordt de belangen van zijn cliënt te behartigen. Mrs. X voeren onder meer aan dat mr. Y hen aanspreekt en in die zin geen opvolgend confrère is. Er is geen rechtsgrond die mrs. X dwingt dan het dossier over te geven. Daarnaast voeren mrs. X aan dat A over afschriften van de stukken beschikt.

 

Overwegingen raad

De brief van mr. Y aan mrs. X was zakelijk van toon. Mr. Y verzocht een specificatie van het bedrag dat mrs. X de cliënten van mr. Y in rekening hadden gebracht. Mrs. X beantwoordden die brief met te stellen dat het van fatsoen had getuigd als mr. Y zich eerst had ge oriënteerd en informatie had ingewonnen, terwijl tevens gesteld werd dat die handelwijze zeer afkeurenswaardig was en dat een klacht terzake was ingediend. De raad acht die houding als reactie op de brief van mr. Y afkeurenswaardig. Mr. Y had mrs. X gemotiveerd verzocht om afgifte van de dossiers om nader de belangen van A te kunnen behartigen. Mrs. X hadden de plicht, nu van de zijde van hun voormalige cliënten daarom gevraagd werd, de dossiers af te geven teneinde de wijze van afrekenen inzichtelijk te maken. Nu mrs. X zijn blijven volharden in hun weigering om de dossiers aan mr. Y af te geven acht de raad dit onderdeel van de klacht gegrond.

 

Volgt

Gegrondbevinding van de klacht in beide onderdelen met oplegging van de maatregel van berisping.

Mrs. X voeren alleen grieven aan tegen het oordeel van de raad dat zij de dossiers aan mr. Y hadden moeten afgeven en tegen de aan hen opgelegde maatregel van berisping.

Download artikel als PDF

Advertentie