Hof van Discipline, 19 april 2002, nr. 3315

(mrs. Peeperkorn, Van der Hel, Kiers-Becking, Hooykaas en Fiévez)

Raad van Discipline ‘s-Hertogenbosch, 20 november 2000

(mrs. Koster- Vaags, Van der Eerden, Erkens, Goumans en Thunissen)

 

Een advocaat kan, onder de omstandigheden van dit geval, niet tegelijkertijd optreden in een echtscheiding voor de man tegen de vrouw èn optreden voor een vennootschap waarin zij beiden directeur en 50% aandeelhouder zijn.

– Advocatenwet, art. 46 (2.4.2 tegenstrijdige belangen van verschillende cliënten)

– Gedragsregel 7

 

Feiten

Mr. X heeft in 1996 incidenteel een vennootschap geadviseerd, waarin twee echtelieden beiden directeur zijn en elk 50 % van de aandelen houden . Eind 1998 is hij de man als diens advocaat in een echtscheidingsprocedure tegen de klaagster gaan bijstaan.

In de loop van 1999 is mr. X, op verzoek van de man, als advocaat van de vennootschap gaan optreden in arbeidsconflicten met der partijen zoon en met een werkneemster die in het conflict tussen de klaagster en de man de zijde van de vrouw zou hebben gekozen. Ook heeft mr. X namens de vennootschap afwijzend gereageerd op een door de klaagster aan de vennootschap gedaan verzoek haar een managementvergoeding te betalen.

 

Overwegingen raad

De raad kan de door de klaagster gevoelde bezwaren niet delen. Met name is niet in te zien hoe mr. X zijn posities als advocaat van de man in een echtscheidingsprocedure en als advocaat van het bedrijf op enige oneigenlijke wijze vermengd zou (kunnen) hebben, of op enige wijze tegenstrijdige belangen diende of zou hebben kunnen dienen. Mr. X was eerder op verzoek van de man opgetreden als advocaat van het bedrijf en trad in 1999 wederom op als advocaat van het bedrijf in een situatie waarin klaagster geen bemoeienis meer had met het bedrijf.

Het enkele feit dat de klaagster ook nadien nog als bestuurder ingeschreven bleef, respectievelijk aandeelhouder bleef, rechtvaardigt niet de conclusie dat mr. X belangen vermengde of tegengestelde belangen diende. Verder is niet in te zien dat klaagster er op enig moment op heeft mogen vertrouwen dat mr. X niet tegen klaagster privé en tegelijkertijd voor het bedrijf ging optreden. De klacht dient daarmee als ongegrond te worden aangemerkt.

 

Overwegingen hof

Uit de stukken valt af te leiden dat partijen in de procedures duidelijk tegengestelde standpunten innamen en dat hun huwelijksproblemen ook hun verhouding binnen de vennootschap waar zij ook beiden werkzaam waren sterk negatief beïnvloedden.

Bij de behartiging van de belangen van de vennootschap treedt mr. X mede op voor de klaagster, die immers mededirecteur en 50% aandeelhoudster van de vennootschap was en is. Dat brengt mee dat mr. X als advocaat van de vennootschap mede haar belangen behartigt, althans die mede dient te behartigen.

Het gevaar is niet denkbeeldig het heeft zich naar het oordeel van het hof in de hiervoor genoemde voor de vennootschap gevoerde procedures ook gerealiseerd dat mr. X zich bij de behartiging van de belangen van de vennootschap meer door de wensen van de man heeft laten leiden dan door de plicht ook de belangen van de klaagster binnen de vennootschap in het oog te houden.

 

Volgt

Vernietiging van de beslissing van de raad, gegrondverklaring van de klacht en oplegging van de maatregel van enkele waarschuwing.

Download artikel als PDF

Advertentie