Raad van Discipline Arnhem, 30 september 2002

(mrs. Van der Hulst, Baks, Bosma, Borkhuis en Knüppe)

 

Het optreden voor twee partijen in een arbeidsgeschil

– Advocatenwet artikel 46 (2.4.2 Tegenstrijdige belangen van verschillende cliënten)

– Gedragsregel 7 lid 1

 

Feiten

Mr. X is de vaste advocaat van vennootschap A. In die hoedanigheid stelt mr. X zowel een verzoek- als een verweerschrift op strekkende tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst tussen klaagster en A. In het verweerschrift vermeldt mr. X als advocaat van klaagster mr. Y.Mr. X geeft klaagster inzage in het concept van beide stukken. Klaagster ontvangt op de stukken geen onafhankelijke en onpartijdige toelichting. Klaagster stemt in met de inhoud van de stukken, waarin haar geen ontbindingsvergoeding wordt aangeboden. Klaagster gaat er van uit dat de kantonrechter zelfstandig een schadevergoeding zal toekennen die in overeenstemming is met de kantonrechtersformule. In een later stadium komen klaagster de daadwerkelijk ingediende stukken onder ogen. Daarin wordt haar een ontbindingsvergoeding van ƒ 12.500 aangeboden waarmee zij blijkens het verweerschrift ook heeft ingestemd. Zowel het verzoekschrift als het verweerschrift is opgesteld op het kantoor van mr. X en beide zijn, bij afwezigheid van mr. X, ondertekend door mr. Z, kantoorgenoot van mr. X. Ten tijde van de indiening was mr. X met vakantie. Nadat klaagster kennis heeft genomen van de ingediende stukken neemt zij contact op met mr. Y. Klaagster deelt mr. Y mede dat zij het niet eens is met de gang van zaken. Mr. Y deelt mede dit aan mr. X te zullen doorgeven en vervolgens neemt mr. X contact op met klaagster.Mr. X deelt klaagster mede dat in de stukken een schadevergoeding is opgenomen teneinde de WW-uitkering van klaagster veilig te stellen doch dat het niet de bedoeling is van A om dat bedrag ook daadwerkelijk aan klaagster uit te keren, daar zulks niet was afgesproken. Klaagster wendt zich vervolgens tot een andere advocaat. Deze opvolgend advocaat bewerkstelligt dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden met toekenning van een ontbindingsvergoeding van ƒ 24.500.

 

Overwegingen raad

Mr. X heeft verwarring veroorzaakt en laten voortbestaan over zijn hoedanigheid bij het verrichten van zijn werkzaamheden in de ontbindingsprocedure door met klaagster de stukken te bespreken en na ontvangst van een telefoontje van mr. Y zelf contact met klaagster op te nemen om de afspraken nog eens met klaagster door te nemen en daarover uitleg te verschaffen. Voor deze verwarring is mr. X verantwoordelijk en door te handelen zoals hij heeft gedaan heeft hij niet gehandeld zoals een behoorlijk advocaat betaamt. Voorts heeft mr. X onbetamelijk gehandeld, in zijn hoedanigheid van advocaat van A, door uiteindelijk een verzoek- en verweerschrift (te doen) uitgaan die niet in overeenstemming waren met de oorspronkelijke versie en bovendien een vergoeding bevatten waarvan niet de bedoeling was dat deze zou worden uitbetaald teneinde de kantonrechter en de bedrijfsvereniging te misleiden.

 

Volgt

Gegrondbevinding van de klacht en oplegging van de maatregel van een berisping.

Download artikel als PDF

Advertentie