Raad van Discipline Amsterdam, 17 maart 2003

(mrs. De Groot, Van den Biesen, Goppel, Klaver en Meijer)

 

Het dreigen met het doen van aangifte.

Eigen verantwoordelijkheid van de advocaat.

– Advocatenwet artikel 46 (3 Wat een behoorlijk advocaat betaamt tegenover de wederpartij; 3.3.2 Dreigementen)

– Gedragsregel 1

 

Feiten

Klager en zijn partner verbreken op 12 november 2000 hun relatie. De partner vertrekt met achterlating van haar spullen en wendt zich tot mr. X die bij brief d.d. 30 november 2000 klager het navolgende mededeelt: ‘(…) Ik verzoek u tot afgifte van deze spullen over te gaan en contact met mij op te nemen teneinde afspraken te maken omtrent overdracht van de spullen (…) Mocht ik binnen 7 dagen na heden niet van u vernemen of u weigert uw medewerking in dezen dan zal ik bij de rechtbank een kortgedingprocedure starten. Cliënte zal dan tevens alsnog aangifte van mishandeling bij de politie doen’ .

Op 6 juni 2001 schrijft mr. X aan de raadsman van klager: ‘ (…) Ik verzoek uw cliënt ten laatste malen deze spullen bij mij op kantoor af te geven. Mocht uw cliënt niet bereid zijn hieraan mee te werken of hier niet aan mee kunnen werken, dan zal door cliënte een aangifte tegen uw cliënt worden ingediend’.

 

Overwegingen raad

De raad overweegt dat het dreigen met het doen van een aangifte onder omstandigheden geoorloofd kan zijn, bijvoorbeeld indien de wederpartij de desbetreffende feiten heeft erkend. Hiervan is in dezen echter geen sprake. Het aanvankelijke verweer van mr. X in zijn brief d.d. 21 februari 2002 aan de deken dat hij slechts verwoordde, datgene wat cliënte hem had verzocht, kan geen stand houden. De advocaat heeft op dit punt een eigen verantwoordelijkheid voor hetgeen hij aan de wederpartij schrijft. De klacht is derhalve gegrond. De raad neemt in aanmerking dat mr. X ter zitting zijn spijt betuigd heeft en de ongeoorloofdheid van zijn handelen heeft ingezien. De raad ziet om deze reden geen aanleiding voor het opleggen van een maatregel en zal volstaan met een gegrondverklaring van de klacht.

 

Volgt

Gegrondverklaring van de klacht.

Download artikel als PDF

Advertentie