Raad van Discipline ‘s-Gravenhage, 8 maart 2004

(mrs. Verhoeven, Gilhuis, Grootveld, Van Hilten-Kostense en Verhulst)

 

De geheimhoudingsplicht van een advocaat heeft niet alleen betrekking op hetgeen hem omtrent de inhoud van de zaak bekend is, maar ook hetgeen hem bekend is omtrent de persoon en de hoedanigheid van zijn cliënt.

– Advocatenwet artikel 46 (1.3 Geheimhoudingsplicht)

– Gedragsregel 6

 

Feiten

A neemt contact op met mr. Y, kantoorgenoot van mr. X en vraagt hem te adviseren omtrent de positie van C B.V. in een geschil met B & Co. Na afloop van de eerste bespreking heeft A een dossier bij mr. Y achtergelaten. Mr. Y heeft via de zakenadministratie van zijn kantoor gecontroleerd of er een tegenstrijdig belang bestond. Mr. Y vond in het bestand een lopend dossier op naam van mr. X genaamd B & Co./advies. Mr. Y heeft mr. X hieromtrent geraadpleegd. Mr. X heeft telefonisch contact met B van B & Co. opgenomen en hem verzocht of hij er bezwaar tegen had dat het kantoor van mr. X A zou bijstaan in deze zaak. B heeft mr. X te kennen gegeven dat hij op het punt stond mr. X te vragen hem bij te staan in de betreffende kwestie. Mr. X heeft B medegedeeld dat zijn kantoor genoodzaakt zou zijn beide partijen naar een andere advocaat te verwijzen. Mr. X heeft mr. Y over dit telefoongesprek met B geïnformeerd en aangegeven dat het hem dus niet vrijstond A bij te staan en dit zo spoedig mogelijk met hem te bespreken. Kort daarna heeft A van B een bericht ontvangen, waarin onder meer het volgende is opgenomen: ‘Overigens heb ik gemerkt dat ook u zich juridisch in de zaak verdiept c.q. juridisch advies inwint. Klaarblijkelijk doen wij dat beiden bij hetzelfde kantoor. Althans mijn advocaat belde mij met de mededeling dat u advies hebt ingewonnen bij een collega van hem.’

A heeft dit e-mailbericht doorgestuurd naar mr. Y met daarbij de tekst: ‘Dit vind ik een zeer kwalijke zaak. Meer heb ik voorlopig niet toe te voegen. Speelt u vaker informatie door van uw klanten? Schandalig.’

 

Inhoud van de klacht

Klager verwijt mr. X dat hij de heer B van B & Co. heeft geïnformeerd over het feit dat klaagster advies had ingewonnen bij zijn kantoorgenoot omtrent de positie van klaagster jegens B & Co.

 

Beoordeling van de klacht

De geheimhoudingsplicht van een advocaat heeft niet alleen betrekking op hetgeen hem omtrent de inhoud van zaak bekend is, maar ook hetgeen hem bekend is omtrent de persoon en de hoedanigheid van zijn cliënt. Voor het onderhavige geval gold derhalve dat klaagster erop mocht vertrouwen dat niet alleen de inhoud van het tussen hem en mr. Y besprokene onder hen zou blijven, maar ook reeds het enkele feit dat hij mr. Y in verband met het geschil had bezocht.

 

Volgt

Verklaart de klacht gegrond onder het opleggen van de maatregel van enkele waarschuwing.

Download artikel als PDF

Advertentie