Raad van Discipline ‘s-Hertogenbosch, 1 december 2003

(mrs. Raab, Luchtman, Kneepkens, Caudri en Houthakkers)

 

De regel dat een cliënt erop moet kunnen vertrouwen dat zijn advocaat, of een van diens kantoorgenoten, niet óók de tegenstrijdige belangen van zijn tegenpartij behartigt of in een later stadium gaat behartigen, is een zo essentiële dat daarop geen uitzonderingen zijn toegestaan.

– Advocatenwet artikel 46 (2.4.2 Tegenstrijdige belangen van verschillende cliënten)

– Gedragsregel 7

 

Feiten

Klager wordt in een strafzaak bijgestaan door mr. A. Vervolgens raakt klager betrokken in een huurgeschil, waarin mr. X optreedt voor klagers wederpartij, een woningstichting. Mr. X is een kantoorgenoot van mr. A.

Klager wijst mr. X op deze situatie, waarop mr. X aan hem te kennen geeft dat hij de gang van zaken betreurt maar dat hij zijn al jarenlang bestaande relatie met de woningstichting niet op de tocht wil zetten. Vervolgens ontvangt klager een brief van mr. A waarin deze schrijft dat hij in de strafzaak niet langer voor klager kan optreden en dat daarom de behandeling van die zaak aan een ander kantoor moet worden overgedragen. Mr. A vraagt aan klager om hem mee te delen aan welke advocaat hij het dossier kan doen toekomen.

 

Klacht

Mr. X heeft namens een cliënt een procedure tegen klager aanhangig gemaakt terwijl klager reeds cliënt was bij hetzelfde kantoor.

 

Overwegingen van de raad

De regel dat een rechtzoekende erop mag en moet kunnen vertrouwen dat zijn advocaat of één van diens kantoorgenoten niet ook de tegenstrijdige belangen van zijn tegenpartij behartigt of in een later stadium gaat behartigen, is een zo essentiële regel dat daarop geen uitzonderingen zijn toegestaan, ook niet in het geval het een kantoorgenoot van de advocaat van klager betreft die optreedt voor de wederpartij in een andere zaak tegen klager. De raad acht het evenmin betamelijk dat aan klager te kennen is gegeven dat hij voor de zaak die mr. A voor hem in behandeling had een andere advocaat moest zoeken.

 

Volgt

Gegrondverklaring met waarschuwing.

Download artikel als PDF

Advertentie