Raad van Discipline Leeuwarden, 22 maart 2004

(mrs. Van Riessen, van Duursen, Groenewegen, Van Hartingsveld en Hemmes)

 

De advocaat stelt dat hij zijn cliënt gewezen heeft op een belangrijk aspect van een door de wederpartij voorgestelde regeling. De cliënt betwist dit. Bij gebreke van een schriftelijke bevestiging, door de advocaat aan zijn cliënt, wordt het ervoor gehouden dat het gelijk aan de zijde van de cliënt is.

– Advocatenwet artikel 46 (1.5 Vereiste van schriftelijke vastlegging)

– Gedragsregel 8

 

Feiten

Mr. X treedt op voor een werknemer in een geschil met diens werkgever. Mr. X deelt namens zijn cliënt aan de werkgever mee dat wordt ingestemd met beëindiging van het tussen partijen bestaande dienstverband per 1 april van dat jaar, met betaling door de werkgever van een ontslagvergoeding ad ƒ 40.000.

 

Klacht

Mr. X heeft klager er niet op gewezen dat bij het aanbod van de werkgever geen rekening is gehouden met de fictieve opzegtermijn, waardoor klager eerst per 1 juni van dat jaar in aanmerking kwam voor een WW-uitkering.

 

Verweer

Mr. X stelt dat hij klager volledig en juist heeft geïnformeerd en geadviseerd. Gezien de feiten en omstandigheden op dat moment wenste klager akkoord te gaan met een bedrag van ƒ 40.000 bruto. Klager wilde zo spoedig mogelijk afscheid nemen van diens werkgever. Ook wenste hij zo spoedig mogelijk een vergoeding te ontvangen. Mr. X heeft klager geïnformeerd omtrent de fictieve opzegtermijn. Die termijn was voor klager geen enkel probleem, aangezien hij ook andere werkzaamheden verrichtte.

 

Overwegingen van de raad

Nu klager uitdrukkelijk heeft betwist dat mr. X hem heeft gewezen op de fictieve opzegtermijn, waarover geen doorbetaling van loon is bedongen, moet bij gebreke van een schriftelijke bevestiging daarvan het ervoor worden gehouden dat mr. X klager er niet op heeft gewezen dat de vergoeding van ƒ 40.000 bruto tevens inhield een vergoeding voor het niet doorbetalen van het loon gedurende de fictieve opzegtermijn. Het vorenstaande leidt ertoe dat de klacht gegrond is.

 

Volgt

Enkele waarschuwing.

Download artikel als PDF

Advertentie