Raad van Discipline Arnhem, 12 december 2005

(mrs. Van Ginkel, Brandsma, Breuning ten Cate, Harenberg en Noppen)

 

Het staat een advocaat vrij om conservatoir derdenbeslag te leggen op de derdenrekening van de advocaat van de wederpartij, ook wanneer daarop zojuist een door de beslagleggende advocaat vanaf zijn eigen derdenrekening overgemaakt schikkingsbedrag is bijgeschreven.

– Advocatenwet artikel 46 (3.1, 3.2 Vrijheid van handelen: grenzen aan die vrijheid;

5.1 Regels die betrekking hebben op de juridische strijd)

– Gedragsregels 1en 4

 

Feiten

Klaagster en Q B.V. hebben een geschil omtrent de uitvoering van een aannemingsovereenkomst. (Klaagster is de onderaannemer van Q B.V.) Zij hebben dit geschil inmiddels voorgelegd aan de Raad van Arbitrage. Zij hebben over en weer de overeenkomst buitengerechtelijk ontbonden. Q B.V. heeft een nieuwe onderaannemer gezocht. Ter beperking van de schade (volgens klaagster) respectievelijk teneinde eerder bestelde materialen geleverd te krijgen (volgens Q B.V.) zijn klaagster en Q B.V. in maart 2005 met bijstand van hun advocaten overeengekomen dat klaagster een aantal onderdelen nog aan Q B.V. zou leveren tegen betaling van een bepaald bedrag. De afspraak luidde dat dat bedrag (90.390 euro) via de derdenrekening van mr. X op de derdenrekening van de advocaat van klaagster zou worden overgemaakt.

Nadat mr. X had bericht dat het overeengekomen bedrag op zijn derdenrekening was bijgeschreven, heeft klaagster de overeengekomen onderdelen aan Q B.V. geleverd. Vervolgens heeft mr. X aan de advocaat van klaagster laten weten dat hij het overeengekomen bedrag volgens afspraak had overgemaakt op diens derdenrekening. Een dag later heeft mr. X namens Q B.V. conservatoir derdenbeslag laten leggen op de derdenrekening van de advocaat van klaagster tot zekerheid voor de betaling door klaagster van de vordering van meer dan 1.000.000 euro die Q B.V. op klaagster pretendeert te hebben.

 

Klacht en verweer

Q B.V. beklaagt zich erover dat mr. X, nadat een regeling was getroffen tussen klaagster en de cliënte van mr. X (Q B.V.) ter uitvoering waarvan via mr. X op de derdenrekening van de advocaat van klaagster een bedrag van 90.000 euro was overgemaakt, op die derdenrekening conservatoir derdenbeslag heeft laten leggen. Daarmee heeft hij het vertrouwen dat klaagster meende in hem te moeten kunnen stellen geschonden.

 

Beoordeling door de raad

De raad stelt allereerst vast dat Q B.V. klaagt over het optreden van de advocaat van haar wederpartij. Gelet op het feit dat die advocaat een grote mate van vrijheid toekomt om de belangen van zijn cliënt te behartigen op de wijze, die hem – in overleg met zijn cliënt – passend voorkomt zal een wederpartij zich dus slechts in uitzonderlijke gevallen over de wijze van belangenbehartiging door de advocaat van de andere partij kunnen beklagen. Voor de tuchtrechter staat daarbij de wijze waarop de advocaat de zaak behandelt slechts ter beoordeling voor zover de advocaat zich bij die behandeling jegens de wederpartij heeft schuldig gemaakt aan enig handelen of nalaten dat een behoorlijk advocaat niet betaamt. Daarvan is de raad in de onderhavige klachtzaak niet gebleken.

De cliënte van mr. X (Q B.V.) pretendeert een grote vordering te hebben op klaagster waartegenover klaagster eveneens een substantiële vordering op Q B.V. stelt te hebben. Het was tussen klaagster en Q B.V. helder dat daarover geprocedeerd zou gaan worden bij de Raad van Arbitrage en dat de in maart 2005 getroffen regeling een deelregeling betrof om uit een impasse te komen. Mr. X heeft de gemaakte afspraken nageleefd. Daarna stond het hem vrij – en was hij daartoe in de relatie tot Q B.V. bij gebreke van andere toereikende verhaalsmogelijkheden wellicht ook gehouden – de belangen van zijn cliënte veilig te stellen door het leggen van conservatoir beslag. Niet is gebleken dat mr. X hierbij in strijd heeft gehandeld met eerder bij klaagster gewekte verwachtingen en zodoende klaagsters vertrouwen zou hebben geschonden. De raad is dan ook van oordeel dat de klacht als ongegrond dient te worden afgewezen.

 

Beslissing

De klacht is ongegrond.

Download artikel als PDF

Advertentie