Raad van Discipline ‘s-Gravenhage, 12 juni 2006

(mrs. Holtrop, Maat, Nijhuis, Van Nispen tot Sevenaer en Van der Wilk)

 

Het toezenden van stukken aan de rechter zonder vooroverleg en zonder instemming van de advocaat van de wederpartij is tuchtrechtelijk verwijtbaar. De advocaat die door een andere advocaat opgestelde stukken indient bij de Hoge Raad handelt niet tuchtrechtelijk verwijtbaar.

– Advocatenwet artikel 46 (5.1 Regels die betrekking hebben op de juridische strijd; 1.4 De kwaliteit van de dienstverlening)

– Gedragsregel 15

 

Feiten

Namens een cliënt voert mr. A verweer in een procedure bij de Hoge Raad. Nadat het verweerschrift is ingediend zendt mr. X enige stukken toe aan de griffi er van de Hoge Raad met het verzoek die aan het procesdossier toe te voegen. Mr. A vraagt aan mr. X de stukken terug te nemen, aan welk verzoek mr. X geen gehoor geeft. De Hoge Raad laat naderhand aan mr. X weten dat de stukken niet worden geaccepteerd. Mr. X, zelf advocaat in Den Haag, blijkt te handelen ten behoeve van mr. Y, ingeschreven in een ander arrondissement,

terwijl voorts blijkt dat het oorspronkelijke cassatieverzoekschrift door mr. Y is opgesteld. Mr. A klaagt erover dat mr. X zich zonder zijn toestemming tot de rechter heeft gewend nadat een uitspraak is gevraagd. Voorts klaagt hij erover dat mr. X de door mr. Y opgestelde stukken bij de Hoge Raad heeft ingediend zonder beoordeling van die stukken.

 

Beoordeling door de raad

Klachtonderdeel a

Op grond van Gedragsregel 15 is het de advocaat niet geoorloofd zich in een aanhangig rechtsgeding, nadat om een uitspraak is gevraagd, zonder toestemming van de wederpartij tot de rechter te wenden.

Tussen partijen is in confesso dat in de cassatieprocedure, waarin mr. X optreedt als advocaat van de verzoekende partij en klager als advocaat van de verwerende partij, aan de Hoge Raad om uitspraak is gevraagd nadat klager het verweerschrift in cassatie had ingediend. Ook staat vast dat mr. X nadien, te weten bij brief van 16 juni 2005, stukken aan de Hoge Raad heeft toegezonden met het verzoek deze aan het procesdossier toe te voegen, zonder dat mr. X daartoe toestemming van klager had verkregen.

Mr. X heeft aldus gehandeld in strijd met de vermelde gedragsregel. Mr. X heeft aangevoerd dat hij heeft gehandeld op verzoek van zijn opdrachtgever, mr. Y, en dat hij aan deze heeft gevraagd op het bezwaar van klager tegen de indiening van de stukken te reageren.

Het beroep van mr. X op een van zijn opdrachtgever verkregen verzoek of opdracht treft geen doel. Mr. X is, optredende als advocaat in de cassatieprocedure, zelf verantwoordelijk voor de naleving van de voor een advocaat geldende regels. Dit betekent dat mr. X reeds aanstonds had behoren af te zien van het indienen van de desbetreffende stukken bij de Hoge Raad, nu hij daarvoor geen voorafgaande toestemming van klager had verkregen. Klachtonderdeel a is derhalve gegrond. Klachtonderdeel b Overwogen wordt dat de Advocatenwet een klachtrecht in het leven heeft geroepen voor degene die door een handelen of nalaten van een advocaat in zijn/haar belang is of kan worden getroffen. Voor zover een klachtprocedure een algemeen belang dient, wordt het klachtrecht uitgeoefend door de deken.

Klachtonderdeel b strekt er blijkens

de toelichting toe het optreden van advocaten bij de Hoge Raad der Nederlanden als ‘postbus-advocaat’ aan het oordeel van de tuchtrechter te onderwerpen. Dat zou op zich bezien een klacht in het algemeen belang zijn, in welk geval het klachtrecht zou moeten worden uitgeoefend door de deken. Klager heeft echter in de toelichting het optreden als ‘postbus-advocaat’ ook betrokken op het optreden van mr. X in de cassatieprocedure waarover klachtonderdeel a gaat, daar klager heeft aangevoerd dat mr. X zich in de verzoekschriftprocedure kennelijk heeft geleend om als doorgeefluik te fungeren zonder beoordeling van de eerdergenoemde stukken. Klager heeft aldus enig eigen belang bij klachtonderdeel b, zodat hij daarin ontvankelijk is.

Voorop staat dat de advocaat jegens

zijn cliënt en soms jegens derden verantwoordelijk is voor de inhoud van zijn processtukken en voor de wijze waarop aan processuele regels toepassing wordt gegeven. Jegens derden kan een advocaat tuchtrechtelijk verantwoordelijk zijn indien hij zich nodeloos grievend over die derden uitlaat of wanneer hij met bepaalde belangen van die derden onvoldoende rekening houdt. In het algemeen staat, behoudens bijzondere omstandigheden, waarvan hier niet gebleken is, de kwaliteit van proces- of andere stukken van de advocaat slechts aan de tuchtrechter ter beoordeling indien de cliënt zich over zijn advocaat beklaagt. Onverminderd het vermelde uitgangspunt dat de advocaat verantwoordelijk is voor de inhoud van zijn stukken en voor de procesvoering wordt overwogen dat er geen (rechts)regel is die de advocaat verbiedt of verhindert op te treden als zogenaamde ‘postbus-advocaat’, een functie vergelijkbaar met die van het optreden als procureur. Anders dan door klager – en de deken – is betoogd, zijn er geen voorschriften die aan het optreden als cassatieadvocaat specifieke kwaliteitseisen – in de zin van kennis en kunde – stellen. Ter zitting is overigens gebleken dat van de zijde van klager geen andere invulling aan het begrip specifieke kwaliteitseisen is gegeven dan dat de advocaat in cassatiezaken het vak geleerd moet hebben, bijvoorbeeld van een oudere kantoorgenoot. Een eenduidig criterium ontbreekt derhalve. De omstandigheid dat er scholing wordt gegeven voor cassatiezaken, hetgeen kennelijk in overeenstemming is met een bij de Hoge Raad levende wens, doet aan het voorgaande niet af. Van enig handelen in strijd met het bepaalde bij artikel 46 Advocatenwet is, buiten hetgeen is overwogen bij klachtonderdeel a, in het voorgaande niet gebleken. Dit klachtonderdeel is ongegrond. Overigens is de raad van oordeel dat de inhoud van de onderhavige cassatieschriftuur en de wijze waarop mr. X daar processueel mee om is gegaan, bepaald niet fraai te noemen zijn.

 

Beslissing

De raad verklaart het klachtonderdeel a gegrond, het klachtonderdeel b ongegrond, en legt de maatregel op van een enkele waarschuwing.

Download artikel als PDF

Advertentie