Raad van Discipline Arnhem, 3 juli 2006

(mrs. Van der Pol, Brandsma, Hallmans, Noppen en Wilmink)

 

Een advocaat dient zorgvuldig met de belangen van een wederpartij om te gaan, zeker wanneer het belang van de eigen cliënt daar niet nadelig door wordt beïnvloed. Om die reden is het tuchtrechtelijk laakbaar het adres van een wederpartij, dat deze kennelijk juist voor de cliënt van de advocaat geheim wil houden, aan de eigen cliënt bekend te laten worden.

– Advocatenwet artikel 46

– Gedragsregel 1 (3.4 Jegens tegenpartij in acht te nemen zorg)

 

Feiten

Twee ex-echtgenoten hebben met elkaar een geschil; mr. X staat de man bij. Klaagster is de vrouw. Mr. X heeft via de gemeente Z de beschikking gekregen over het geheime woonadres van klaagster waarbij hem er bij toezending van die gegevens uitdrukkelijk op gewezen is dat het een geheim adres betreft. Mr. X heeft dit geheime adres bekend laten worden aan de ex-echtgenoot (zijn client) door het adres te vermelden in een door hem opgesteld verzoekschrift waarvan hij kopie aan zijn client heeft gezonden. Mr. X erkent deze gang van zaken; hij stelt niet opzettelijk te hebben gehandeld en betreurt dat het zo gelopen is. De achtergrond van de zaak is dat klaagster haar ex-echtgenoot tijdens haar zwangerschap in verband met mishandeling heeft verlaten; de ex-echtgenoot is daarvoor veroordeeld tot een gevangenisstraf; het ouderlijk gezag is alleen aan klaagster toegewezen en de vaststelling van een omgangsregeling is afgewezen.

 

Beoordeling door de raad

De raad stelt voorop dat een advocaat een grote mate van vrijheid toekomt om de belangen van zijn client te behartigen en dat deze vrijheid niet ten gunste van een wederpartij mag worden beknot, tenzij daarbij de belangen van de wederpartij nodeloos en op ontoelaatbare wijze wordt geschaad. Mr. X had uit het aan hem toegezonden uittreksel uit het gemeentelijk GBA-register en uit het uittreksel uit het gezagsregister kunnen afl eiden dat klaagster, wegens redenen die bij mr. X als bekend verondersteld mogen worden, wilde voorkomen dat haar ex-echtgenoot bekend raakte met haar woonadres. Mr. X heeft desondanks het geheime adres van klaagster in zijn verzoekschrift vermeld zonder dat gebleken is dat zulks noodzakelijk was. Mr. X diende daarmee geen enkel te respecteren belang van zijn client. Doordat hij het geheime adres aan zijn client heeft prijsgegeven heeft mr. X de in dit geval alleszins te respecteren belangen van klaagster nodeloos en ontoelaatbaar geschaad. Mr. X heeft door deze handelwijze blijk gegeven minst genomen onzorgvuldig ten opzichte van klaagster en tuchtrechtelijk verwijtbaar te hebben gehandeld. De raad acht de klacht dan ook gegrond.

 

Volgt

Gegrondverklaring van de klacht; oplegging van de maatregel van berisping.

Download artikel als PDF

Advertentie