Raad van Discipline ‘s-Gravenhage 11 februari 2008

(mrs. Geerdes, Brussaard, Van Stigt, Van Utenhove, De Weerdt)

Het zonder mededeling vooraf opnemen van een telefoongesprek is in strijd met de Gedragsregels, ook indien de opname heeft plaatsgehad op suggestie van de politie.

– Art. 46 Advocatenwet – Gedragsregel 36 lid 1

Feiten

Mr. X heeft de belangen van de broer van klager behartigd terzake de afwikkeling van de nalatenschap van de vader. Op 8 mei 2007 heeft klager mr. X gebeld. Op 24 mei 2007 heeft de cliënt van mr. X aangifte gedaan bij de politie van bedreiging. Op 25 mei 2007 is er telefonisch contact geweest tussen klager en mr. X. Mr. X heeft dit gesprek, zonder dit aan klager mede te delen, opgenomen. Deze opname is uitgewerkt.

Klacht

Klager verwijt mr. X dat hij Gedragsregel 36 lid 1 heeft overtreden door na te laten aan hem mee te delen dat hij twee telefoongesprekken zou vastleggen op een geluidsdrager. Deze overtreding heeft nog een extra dimensie gekregen door vervolgens de uitgewerkte telefoonverslagen af te geven of te versturen aan de cliënt van mr. X met het kennelijke advies aangifte tegen klager te doen.

Verweer

Mr. X stelt dat hij – gelet op de dreigementen die klager in een telefoongesprek van 8 mei 2007 jegens zijn cliënt had geuit alsmede zijn verwijzing naar zijn afkomst uit het criminele Amsterdamse circuit en zijn duidelijk naar voren gebrachte uitlatingen inzake de mogelijkheden om dreigementen om te zetten in realiteit in combinatie met het verleden van klager als Amsterdams taxichauffeur – na suggestie ter zake van de politie het telefoongesprek met klager op 25 mei 2007 heeft opgenomen zonder dit aan klager vooraf mee te delen. Mr. X stelt dat hij bij het maken van de bandopname zich niet heeft gerealiseerd dat hij een Gedragsregel heeft overtreden.

Overwegingen raad

Op basis van de stukken en het verhandelde ter zitting stelt de raad vast dat mr. X in ieder geval eenmaal zonder mededeling vooraf een telefoongesprek met klager heeft opgenomen. Door aldus te handelen, heeft mr. X in strijd gehandeld met Gedragsregel 36 lid 1. De klacht is derhalve gegrond. Gelet op de aard en de ernst van de begane overtreding, alsmede het feit dat het de raad is gebleken dat mr. X de onjuistheid van zijn handelen inziet, acht de raad de maatregel van enkele waarschuwing passend en geboden.

Beslissing

Verklaart de klacht gegrond en legt terzake aan mr. X de maatregel van enkele waarschuwing op. 642

Download artikel als PDF

Advertentie