-Raad van discipline ‘s-Hertogenbosch
27 juni 2011, LJN: YA1773

Mr. X was in zijn hoedanigheid van advocaat van zijn cliënten gebonden aan de in de mediationovereenkomst opgenomen geheimhoudingsplicht. Schending door overlegging gespreksverslag.

-Artikel 46 Advocatenwet (3. Wat een behoorlijk advocaat betaamt tegenover de wederpartij; 3.1 Vrijheid van handelen; 3.2 Grenzen aan die vrijheid; 3.3.7 Wat nooit geoorloofd is)
-Gedragsregel 1

Feiten
Mr. X is de advocaat van de wederpartij van klager. Tussen klager en de cliënten van mr. X heeft een mediation plaatsgevonden.  In de overeenkomst van mediation is geheimhouding over de inhoud en het verloop van de mediation overeengekomen.
Mr. X heeft in een voorlopig deskundigenrekest-procedure in zijn verweerschrift vermeld dat het mediationtraject met positief resultaat was afgerond en heeft daarbij een gespreksverslag in het geding gebracht.

Klacht
Mr. X heeft in een voorlopig deskundigenrekest-procedure niet gehandeld zoals een behoorlijk advocaat betaamt; immers, hij heeft in het verweerschrift de inhoud van het mediationtraject prijsgegeven, onder andere door het gespreksverslag in het geding te brengen.

Overwegingen raad
De klacht betreft het optreden van de advocaat van de wederpartij. Bij de beoordeling van een dergelijke klacht behoort ervan te worden uitgegaan dat aan die advocaat een grote mate van vrijheid toekomt om de belangen van zijn cliënt te behartigen op een wijze die hem passend voorkomt. Deze vrijheid mag niet ten gunste van de tegenpartij worden beknopt, tenzij diens belangen nodeloos en op ontoelaatbare wijze worden geschaad. De raad zal de klacht met inachtneming van dit uitgangspunt beoordelen.
Uit de overgelegde stukken blijkt dat in de mediationovereenkomst omtrent de geheimhouding onder meer is bepaald:
‘Mediator en de partijen verplichten zich zonder enig voorbehoud tot de geheimhouding zoals omschreven in artikel 7 en 10 van het reglement.’
Artikel 7.1 van het NMI mediationreglement 2008 bepaalt:
‘De partijen doen aan derden – onder wie begrepen rechters of arbiters – geen mededelingen omtrent het verloop van de mediation, de daar door de bij mediation aanwezige personen ingenomen standpunten, gedane voorstellen en de daarbij mondeling of schriftelijk, direct of indirect, verstrekte informatie.’
Mr. X heeft in de gerechtelijke procedure een verweerschrift ingediend waarin onder meer is vermeld:
‘De mediation heeft ook plaatsgevonden en is succesvol afgerond. Als productie 1 wordt overgelegd een kopie van de brief … waaruit dit blijkt.’
Bij het verweerschrift was niet alleen de genoemde brief gevoegd, maar ook het daaraan gehechte gespreksverslag. Desgevraagd heeft mr. X tijdens een mondelinge behandeling van de raad verklaard dat het gespreksverslag informatie bevat die enkel uit het gespreksverslag naar voren is gekomen, nu in dit verslag is opgenomen de zin:
‘De heer en mevrouw … geven aan dat zij duidelijk minder geluidsoverlast ervaren en dat het geluid voor hen nu acceptabel is.’
De geheimhoudingsplicht die uit de mediationovereenkomst voortvloeit is een verplichting zonder enig voorbehoud. Mr. X was in zijn hoedanigheid van advocaat van zijn cliënten evenals zijn cliënten gebonden aan die geheimhoudingsplicht. Mr. X heeft de geheimhoudingsplicht geschonden door de brief in het geding te brengen met daarbij gevoegd het gespreksverslag, waarin informatie was opgenomen die enkel in het mediationtraject naar voren was gekomen. Hierdoor heeft mr. X de grenzen van de aan hem toekomende vrijheid overschreden en zich niet gedragen zoals het een behoorlijk advocaat betaamt.

Beslissing raad
-Verklaart de klacht gegrond en legt aan mr. X op een enkele waarschuwing.

Download artikel als PDF

Advertentie