Aantal

Uren

Tarief

Omzet

Compagnons

 10

1400

260

3.640.000

Sr. medewerkers/kandidaten

7

1200

220

1.848.000

Jr. medewerkers

7

1000

200

1.400.000

Stagiaires

6

  800

160

    768.000

 

 

 

 

 

 Totaal

 30

 

 

7.656.000

Hoewel de angst om zelf geëvalueerd te worden bij veel advocaat-partners nog aanzienlijk is, maken intussen steeds meer andere kantoren kennis met de positieve effecten van partnerevaluatie, zo blijkt uit dit waargebeurde verhaal.

Goed nieuws: langzaam maar onmiskenbaar gaat partnerevaluatie op steeds meer kantoren een rol spelen. Veel middelgrote kantoren (grofweg 15-75 advocaten) moeten nog wennen aan de gedachte dat hun performance zou worden geëvalueerd door andere partners. Maar dat angst een slechte raadgever is, blijkt uit de volgende casus.
Bij het betreffende kantoor zijn 25 advocaten en 5 (kandidaat-)notarissen werkzaam. Er zijn 10 partners, 7 advocaten en 3 notarissen. Het kantoor richt zich overwegend op de zakelijke markt vanuit de secties arbeidsrecht, vastgoed, ondernemingsrecht/insolventie- en procesrecht. Het winstdeel van de compagnons hangt rond de 200.000 euro en dat is ongeveer 30.000 euro lager dan het jaar daarvoor.
Tegen deze achtergrond hebben de partners op een heidag besloten dat het goed is wanneer zij elkaar gaan aanspreken op hun functioneren. Omdat men er tegelijkertijd niet van overtuigd is dat men dit zelf van de grond kan krijgen, wordt een derde partij ingeschakeld om het proces te begeleiden. Aanvankelijk verzetten twee partners zich heftig tegen dit proces, maar onder de druk van de meerderheid en met name de bestuursvoorzitter hebben zij zich erbij neergelegd.

Proces en evaluatiecriteria
De partners zeggen ten eerste wat de beoordeelde partner goed doet en geven vervolgens aan op welke punten hij/zij zich zou kunnen verbeteren. Bij de bespreking van één en ander blijken de complimenten een belangrijke ijsbreker te zijn. Daarnaast schrijven de partners ook een zelfevaluatie waarbij men ingaat op de hierna genoemde punten.

De cliënt

Partner Dries heeft een grote praktijk en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan kantoor. Wat beter kan, is het delen van zijn cliënten: er lijken veel bedrijven tussen te zitten die ook op andere praktijkgebieden door dit kantoor bediend zouden kunnen worden. Besloten wordt om binnen twee maanden een lijst op te stellen van Dries’ vijftig grootste cliënten en te zien waar zich concrete mogelijkheden voor cross selling voordoen.

De praktijkorganisatie en financiën

Laten we eerst even een grove berekening maken van de winstpotentie van dit kantoor.
Bij een kostenpercentage van 65 resteert 2.679.600 euro om te verdelen onder de 10 partners, wat net geen 270.000 euro per partner oplevert. Hoewel op deze berekening wel het een en ander is af te dingen (bijvoorbeeld dat de notarissen veelal werken met een verrichtingentarief in een zeer competitieve markt of dat de declarabele uren gunstiger worden weergegeven dan bij veel kantoren in de praktijk het geval is), kan anderzijds toch worden geconcludeerd dat dit kantoor – met een winst per partner van net geen 200.000 euro – zijn potentie niet optimaal benut.
Partner Piet, geconfronteerd met zijn suboptimale cijfers, grijpt het evaluatiegesprek aan om eindelijk zijn fundamentele twijfels ter sprake te brengen waar het gaat om zijn praktijkontwikkeling. Het is niet zozeer dat hij een broertje dood heeft aan acquisitie, het is meer dat hij gewoon niet weet hoe het moet. Hij heeft wel ideeën maar tot uitvoering komt het zelden. Besloten wordt aan Piet een coach toe te wijzen die hem op dit punt concreet gaat helpen.

De mensen
Partner Wim wordt door veel van zijn collega’s beschreven als enigszins ‘autistisch’. De deur van zijn kamer is meestal dicht en hij onttrekt zich aan het sociale kantoorleven. Hoewel hij al zeven jaar partner is op dit kantoor, is deze feedback toch grotendeels nieuw voor hem. Hij realiseerde zich onvoldoende dat zijn gedrag dit effect had en ziet in dat zijn kantoor meer dan de som der delen dient te zijn. Nu hij zich hiervan bewust is, kan hij zich ook op dit punt verbeteren.

Kennismanagement
Partner Kees is één van de partners die zich aanvankelijk tegen de evaluatie verzetten. Hij zegt bij aanvang van het gesprek dan ook letterlijk dat hij er tegenop ziet. Daarop was echter geanticipeerd door de evaluatoren en door zijn opening kan er direct worden ingegaan op de redenen van die gevoelens. Kees merkt dat zijn bezwaren gehoord en serieus genomen worden. Als Kees vervolgens ook nog royaal lof gegeven wordt voor zijn niet-aflatende inspanningen in de modellenbank ontdooit hij. Zo ontstaat een klimaat om met Kees op een zeer opbouwende wijze een aantal andere punten te bespreken.

Algemene kantoorbijdrage

Partner Marlies krijgt veel lof toegezwaaid voor haar inzet als het gaat om soft skills. Daardoor wordt haar frustratie, dat dit alles niet gezien en gewaardeerd wordt, aanzienlijk verminderd. Nu blijkt dat men hiervoor wel degelijk oog heeft en dat Marlies hier juist opereert vanuit haar sterkte, wil zij zich ook wel beschikbaar stellen als intern vertrouwenspersoon op kantoor.
Op dit kantoor hebben angst en verzet plaats gemaakt voor open feedback en meer transparantie. In een terugblik op het proces verbazen de meesten zich erover dat ze hier niet veel eerder mee begonnen zijn. Conclusie: men lijdt toch het meest onder het lijden dat men vreest.

Erik van Zadelhof[1]

 

Aantal

Uren

Tarief

Omzet

Compagnons

 10

1400

260

3.640.000

Sr. medewerkers/kandidaten

7

1200

220

1.848.000

Jr. medewerkers

7

1000

200

1.400.000

Stagiaires

6

  800

160

    768.000

 

 

 

 

 

 Totaal

 30

 

 

7.656.000

 

[1]    Oprichter Langhof Advies voor advocaten en professionals in Bussum.

 

 

Download artikel als PDF

Advertentie