Optreden in declaratiegeschil


–   Hof van Discipline, 16 december 2011

Niet valt in te zien dat mr. X door het enkele feit dat hij waarnemend deken en lid van de raad van toezicht is, tuchtrechtelijk verwijtbaar handelt door als partijdig advocaat in het declaratiegeschil op te treden.

–   Art. 46 Advocatenwet (2.1 Wat in het algemeen niet betaamt; 3.1 Vrijheid van handelen)

–   Gedragsregel 1


Feiten

Klager en een voormalige cliënt hebben een geschil over een aantal – betaalde – declaraties in een bestuursrechtelijke kwestie. De behandeling wordt overgedragen aan een kantoorgenoot van mr. X. De kantoorgenoot schakelt mr. X in voor het ‘begroten’ van de declaraties omdat hij als lid van de raad van toezicht en als waarnemend deken ter zake deskundig was. Mr. X heeft klager geïnformeerd dat de gedeclareerde bedragen hem bovenmatig leken. Mr. X heeft een voorlopige notitie opgesteld met betrekking tot het declaratiegeschil. Klager heeft daarop, ondanks gelegenheid daartoe, niet gereageerd. Vervolgens heeft mr. X een ‘eindrapport’ opgesteld. Mr. X heeft in een civiele procedure restitutie van 321.446 euro gevorderd. De vorderingen zijn afgewezen.

 

Klacht

Mr. X behoort (als waarnemend deken en als lid van de raad van toezicht) niet als advocaat op te treden in een declaratiekwestie.


Beoordeling raad

De handelwijze van mr. X gaat ten koste van het gezag van de (waarnemend) deken en de raad en schaadt zodoende het vertrouwen in de advocatuur. De raad verklaart het hierop betrekking hebbende onderdeel van de klacht gegrond.


Beoordeling hof

Het declaratiegeschil heeft betrekking op een bestuursrechtelijke kwestie. Daarvoor staat de begrotingsprocedure niet open. Mr. X kan daarom niet betrokken raken bij dit declaratiegeschil uit hoofde van zijn lidmaatschap van de raad van toezicht.

     De tegen mr. X ingediende klachten zijn door de deken in een ander arrondissement behandeld. Ook als waarnemend deken is mr. X niet betrokken bij de behandeling van de onderhavige klachten.

     De deken of een lid van de raad van toezicht is in het declaratiegeschil niet als deskundige opgetreden. Niet valt in te zien dat mr. X door het enkele feit dat hij waarnemend deken en lid van de raad van toezicht is, tuchtrechtelijk verwijtbaar handelt door als partijdig advocaat in het declaratiegeschil op te treden.


Beslissing

Het hof vernietigt de beslissing van de raad en verklaart de klacht ongegrond.

 

 

CCV-verzuim


–   Raad van discipline ‘s-Gravenhage, 12 december 2011, LJN:  YA2415

Verzuim tijdig digitaal opgave te doen in het kader van de Centrale Controle Verordeningen (CCV) 2010.
In het ressort Den Haag is een viertal, vrijwel identieke, uitspraken gedaan inzake het niet (tijdig) doen van opgave in het kader van de CCV

–   Art.  46 Advocatenwet (2.1 Wat in het algemeen niet betaamt: 2.2 Bezwaren van de deken)

–   Gedragsregel 1, 31

–   Verordening op de administratie en de financiële integriteit, artikel 12


Feiten

De algemeen secretaris van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft mr. X uitgenodigd digitaal opgave te doen in het kader van de Centrale Controle Verordeningen (CCV). Vruchteloos werd mr. X gerappelleerd. Uiteindelijk is mr. X een termijn van twee weken gesteld om alsnog opgave te doen. Daarbij is aangezegd dat de plaatselijk deken ambtshalve een klacht zal indienen als dit niet gebeurt. Naar aanleiding van de aanzegging heeft mr. X bij brief gesteld dat zijn voormalige kantoor een kantooropgave deed en in die brief deed hij tevens opgave van de door hem behaalde opleidingspunten. Namens de deken is mr. X andermaal een termijn gesteld om zijn individuele opgave in te dienen.


Klacht

Mr. X heeft in het kader van de CCV niet of onvoldoende gereageerd op verzoeken om aan te tonen dat hij aan al zijn verplichtingen ingevolge de verordeningen voldeed.


Verweer

Mr. X stelt dat, nu hij geschrapt is van het tableau, behandeling van de klacht geen nut heeft.


Beslissing

Mr. X heeft niet, althans onvoldoende gereageerd op verzoeken om aan te tonen dat hij aan zijn verplichtingen ingevolge de verordeningen heeft voldaan. De raad verklaart de klacht gegrond en legt de maatregel van een enkele waarschuwing op. 

 

Download artikel als PDF

Advertentie