Deze uitspraken zijn geselecteerd en bewerkt door de Commissie Disciplinaire Rechtspraak, bestaande uit P.J.M. Drion, C.B. Gaaf, W.F. Hendriksen, H.J.A. Knijff, E. van Liere en H. Uhlen broek. De uitspraken met LJN-nummer zijn integraal te raadplegen op www.tuchtrecht.nl. 

 

 

Bekend-making patiënten-gegevens

Overlegging patiëntengegevens in vertrouwelijke arbitrageprocedure in dit geval niet tuchtrechtelijk verwijtbaar.

Feiten

In een arbitrageprocedure bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI), waarbij de administratieve verwerking van verrichtingen in het kader van een artsenmaatschap ter discussie stond, heeft mr. X namens een van de artsen ter staving van diens stellingen aan arbiters patiëntengegevens van de artsenmaatschap overgelegd, die de cliënt van mr. X via de accountant rechtmatig had verkregen.

Klacht

Mr. X heeft zonder toestemming of medeweten van de betrokken patiënten het geheim medisch dossier van patiënten aan derden bekendgemaakt.

Beslissing raad

Verklaart de klacht ongegrond.

Overwegingen hof

Klager voert tegen de beslissing van de raad aan dat het een advocaat nimmer is toegestaan, onder welke omstandigheid dan ook, zonder toestemming of medeweten van de betreffende patiënt, gegevens uit het geheim medisch dossier van de patiënt aan derden bekend te maken.

Deze stelling is in zijn algemeenheid onjuist. In de onderhavige kwestie heeft mr. X namens en op verzoek van zijn cliënt gegevens van patiënten overgelegd in een vertrouwelijke procedure bij het NAI ter staving van de stelling van zijn cliënt met betrekking tot de administratieve verwerking van verrichtingen in een geschil tussen de vennoten van de artsenmaatschap. Daarmee heeft mr. X jegens klager niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld.

Beslissing hof

Bekrachtigt de beslissing van de raad.

 

 

Zoekgeraakte stukken; terugtrekken

Een advocaat moet bekend zijn met het risico dat stukken in de postbehandeling kunnen zoekraken. Onttrekking aan een zaak moet tijdig geschieden.

Klacht

Mr. X heeft tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld doordat hij ten eerste originele stukken van klager per gewone post aan hem heeft teruggestuurd, die echter nooit bij klager zijn aangekomen; ten tweede heeft mr. X zich als advocaat heeft teruggetrokken zonder daarbij de vereiste zorgvuldigheid in acht te nemen waardoor de belangen van klager zijn geschaad.

Overwegingen raad

Ten aanzien van klachtonderdeel (a), staat het dat klager originele (medische) documenten aan mr. X heeft overhandigd voor de behandeling van de zaak. De raad is van oordeel dat mr. X onzorgvuldig heeft gehandeld door deze stukken terug te sturen zonder dat aangetekend te doen, zonder daarvan kopieën te maken en zonder te hebben geverifieerd of klager zelf kopieën van die stukken in zijn dossier had. Een advocaat moet bekend zijn met het risico dat stukken in de postbehandeling kunnen zoekraken, welk risico zich kennelijk ook heeft verwezenlijkt.

Ten aanzien van dit klachtonderdeel (b) stelt de raad voorop dat de advocaat bij de behandeling van een zaak de leiding heeft en vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid dient te bepalen met welke aanpak de belangen van zijn cliënt het best zijn gediend. Daarbij kan een advocaat niet verplicht worden om een opdracht aan te nemen of voort te zetten die hij onhaalbaar acht. Wel dient de advocaat de beslissing om de behandeling van een zaak te beëindigen tijdig kenbaar te maken en dient hij de cliënt te wijzen op de te nemen stappen zodat die daarvan geen procedurele schade ondervindt. De raad begrijpt niet goed waarom mr. X het nodig vond om de behandeling van de zaak niet voort te zetten. De procedure bij de rechtbank was immers bijna afgerond en klager wilde, hoewel hij bekend was met zijn slechte juridische positie, de zaak toch voortzetten. Gelet op hetgeen de raad hiervoor heeft overwogen, stond het mr. X echter desalniettemin vrij zich terug te trekken, omdat hij de zaak onhaalbaar achtte. Mr. X heeft dat besluit ook regelmatig en tijdig bij klager aangekondigd. Klager is voorts niet als gevolg van dat besluit benadeeld. Het besluit zelf heeft namelijk niet tot gevolg gehad dat klager in een procedureel nadeliger positie is komen te verkeren. Evenmin is gebleken dat klager als gevolg van de onttrekking anderszins is benadeeld.

Beslissing

Verklaart klachtonderdeel (a) gegrond, verklaart klachtonderdeel (b) ongegrond en legt aan mr. X de maatregel van een berisping op.

 

 

Onjuiste voorstelling van zaken

Een advocaat dient zijn cliënt te adviseren over de risico’s die aan een procedure zijn verbonden.

Klacht

Mr. X heeft klager een onjuiste voorstelling van zaken gegeven met betrekking tot de door hem mogelijk van zijn werkgever te ontvangen schadevergoeding ten gevolge waarvan klager besloten heeft om mr. X de zaak te laten behandelen en niet langer zijn rechtsbijstandsverzekeraar zijn belangen te laten behartigen.

Overwegingen raad

De inschakeling van mr. X heeft financiële consequenties opgeleverd voor klager, die een rechtsbijstandsverzekering had en aldus tot dan toe kosteloos bijstand had van een jurist. Ter zitting heeft mr. X erkend dat hij deze consequenties niet schriftelijk heeft vastgelegd, anders dan dat hij voor het eerst tweeënhalve maand na het eerste gesprek in een e-mail uiteengezet heeft wat de kosten zouden zijn van een dagvaardingsprocedure. Niet is komen vast te staan dat mr. X klager in het eerste gesprek of in het daaropvolgende schriftelijk advies inzicht heeft gegeven in de financiële consequenties, indien hij zou overstappen van de rechtsbijstandsverzekeraar naar mr. X. Met name had verwacht mogen worden dat een afweging werd gemaakt van het resultaat van de inschakeling van mr. X, bestaande uit de totaal te verwachten vergoeding minus de kosten van de inschakeling van mr. X.
Naar het oordeel van de raad heeft mr. X klager bovendien niet, althans onvoldoende duidelijk geïnformeerd over de hoogte van de vergoeding waarop klager mogelijk aanspraak zou kunnen maken. In aanmerking nemende dat sprake zou zijn van een kennelijk onredelijk ontslagprocedure, had het op de weg van mr. X gelegen om klager beter inzicht te verschaffen in de risico’s die, mede gelet op de jurisprudentie van de HR, aan zo een procedure verbonden waren. In zijn eerste adviezen heeft mr. X bovendien een aantal malen expliciet en nagenoeg zonder voorbehoud een vergoeding van 46 maandsalarissen genoemd en klager geadviseerd het voorstel zoals de rechtsbijstandsverzekeraar dat namens klager aan zijn werkgever had gedaan, in te trekken. Uiteindelijk heeft mr. X klager echter geadviseerd om het – veel lagere – aanbod van zijn werkgever te accepteren, terwijl niet is komen vast te staan dat mr. X op dat moment over relevante gegevens beschikte waarover hij eerder niet had kunnen beschikken en ter zake waarvan hij ook geen duidelijker voorbehoud had kunnen maken. Aangezien mr. X heeft nagelaten om tijdig een beter beeld te geven van wat klager zou kunnen verwachten als zich diverse scenario’s zouden voordoen, heeft klager geen weloverwogen keuze kunnen maken met betrekking tot de overstap van zijn rechtsbijstandsverzekeraar naar beklaagde en heeft mr. X bij klager wellicht onjuiste verwachtingen geschapen.

Beslissing

Verklaart klachtonderdeel gegrond en legt aan mr. X de maatregel op van enkele waarschuwing.

 

 

Geen enkele inspanning

Advocaat verricht geen enkele inspanning om de belangen van klagers te behartigen en laat na hen over het verloop van de procedure te informeren.

Klacht

Mr. X heeft in strijd met art. 46 Advocatenwet gehandeld door, nadat hij de opdracht aanvaardde om klagers bij te staan, geen enkele inspanning te verrichten om de belangen van klagers te behartigen en door hen voorts niet te informeren over het verloop van de procedure.

Overwegingen raad

Voorop dient te worden gesteld dat de advocaat bij de behandeling van een zaak de leiding heeft en vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid dient te bepalen met welke aanpak de belangen van zijn cliënt het best zijn gediend. Wel moet de advocaat zijn cliënt duidelijk maken hoe hij te werk wil gaan en waartoe hij bereid is. Ook zal de advocaat zijn cliënt van het verloop op de hoogte moeten houden. Van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen is overigens in het algemeen pas sprake als de advocaat bij de behandeling van de zaak kennelijk onjuist optreedt en adviseert en de belangen van de cliënt daardoor worden geschaad of kunnen worden geschaad. Het handelen van mr. X zal aan de hand van deze maatstaf worden beoordeeld.

Mr. X heeft, nadat klagers bij hem op kantoor zijn geweest, geen enkele actie meer ondernomen en daardoor termijnen laten verstrijken, terwijl klagers zelfs nog naar de stand van zaken in dat verband hadden geïnformeerd. Daar komt bij dat mr. X evenmin heeft gereageerd op brieven namens de deken en voorts zonder bericht van afwezigheid niet ter mondelinge behandeling van de onderhavige klacht is verschenen.

Mr. X heeft tuchtrechtelijk ernstig verwijtbaar gehandeld. De klacht is derhalve gegrond. Bij het opleggen van een passende maatregel betrekt de raad de lijst met tuchtrechtelijke veroordelingen van mr. X in zijn oordeel, waaronder een drietal voorwaardelijke schorsingen.

Beslissing

Verklaart de klacht gegrond en legt mr. X ter zake de maatregel op van onvoorwaardelijke schorsing van drie maanden.

Download artikel als PDF

Advertentie