Raad van discipline ’s-Hertogenbosch,
16 januari 2012, LJN: YA2483
Advocaat was gehouden de concept-dagvaarding ten spoedigste aan klager toe te zenden. Dat de belangen van zijn c
liënte dit in zijn visie anders maken verandert dit niet.
   Artikel 46 Advocatenwet (3.1 Vrijheid van handelen; 3.4 Jegens tegenpartij in acht te nemen zorg)
  
Gedragsregels 1 en 17

Feiten
Mr. X staat een c
liënt bij in een geschil waarin op 18 februari 2011 een voorlopig getuigenverhoor is gelast. Op 9 februari 2011 heeft mr. X een datum voor een kort geding verzocht en gekregen. De vastgestelde datum was 8 maart 2011. Dit heeft mr. X klager meteen meegedeeld. Klager heeft mr. X op 11 februari 2011 verzocht om toezending van een kopie van de concept-dagvaarding. Op 16 februari 2011 heeft de griffier mr. X telefonisch meegedeeld dat de voorzieningenrechter van oordeel was dat mr. X een afschrift diende te verstrekken. Mr. X heeft de griffier gevraagd of de voorzieningenrechter ermee kon instemmen dat eerst na het getuigenverhoor een afschrift werd verstrekt. De voorzieningenrechter heeft laten weten hiermee niet in te stemmen. Mr. X heeft niettemin pas op de dag van het voorlopig getuigenverhoor de concept-dagvaarding aan klager verstrekt.

Klacht     
Mr. X handelt klachtwaardig door in strijd met het procesreglement en de instructie van de voorzieningenrechter te weigeren klager een afschrift van de concept-dagvaarding te sturen.

Beoordeling
Een advocaat heeft een grote mate van vrijheid de belangen van zijn c
liënt te behartigen op een wijze die hem passend voorkomt. Die vrijheid behoort niet ten behoeve van de wederpartij te worden beknopt tenzij diens belangen nodeloos en op ontoelaatbare wijze worden geschaad. Conform het procesreglement dient de eisende partij uiterlijk twee dagen na ontvangst van de dagbepaling de dag en het tijdstip van de zitting mee te delen aan de gedaagde partij en deze bovendien de concept-dagvaarding toe te sturen. Mr. X was gehouden de concept-dagvaarding ten spoedigste aan klager toe te zenden. Dat de belangen van zijn cliënte dit in zijn visie anders maken verandert dit niet. Door de concept-dagvaarding pas op 18 februari 2011 aan klager toe te zenden heeft mr. X klachtwaardig gehandeld. De klacht is gegrond, maar omdat het concept slechts één dag na de door klager gestelde termijn is verstrekt, terwijl toen nog achttien dagen tot de zitting resteerden, legt de raad geen maatregel op.

Beslissing
Gegrondverklaring zonder oplegging van maatregel.

Download artikel als PDF

Advertentie