Juist nu moeten wetgevingsprocedures en kwaliteitseisen strikt worden nageleefd, schrijft de Raad van State in zijn jaarverslag 2012 dat vandaag is gepubliceerd.

Door te snel beleid en wetten te willen maken, dreigt de Nederlandse wetgever zichzelf volgens de Raad van State voorbij te lopen. En dat terwijl het juist in deze ‘politiek en economisch onrustige’ tijd zo belangrijk is dat wetgeving voldoet aan inhoudelijke kwaliteitseisen en dat procedures ordentelijk verlopen. De veranderingen die deze wetten beogen te bereiken gaan namelijk verder dan ‘regels en structuren,’ stelt het jaarverslag. ‘Zij raken mede aan de rechtsordening en het staatkundig karakter waarbinnen de samenleving functioneert.’

Worden procedures en kwaliteitseisen niet of onvoldoende nageleefd, zo waarschuwt de Raad, dan ‘krijgt wetgeving meer het karakter van beleid dat aan frequente wijzigingen onderhevig is.’ Als voorbeeld van hoe het volgens de Raad niet moet, noemt de Raad de langstudeermaatregel die in juli 2011 bij wet werd aangenomen om op 1 oktober 2012 te worden afgeschaft.
Een ander voorbeeld is de instelling van de Autoriteit Consument en Markt, de publieke toezichthouder voor mededinging, de telecommunicatie en het consumentenrecht. Terwijl de Afdeling advisering nog bezig was zijn advies te formuleren, ‘waren reeds belangrijke stappen gezet of stonden op stapel in het kader van de uitvoering van datzelfde wetsvoorstel’.

Mocht de wetgever deze raad niet ter harte nemen, dan dreigt Nederland volgens de Raad ‘langdurig vast te lopen in het proces van overgang.’ Daarnaast wordt handhaving zo goed als onmogelijk gemaakt en ‘zullen mensen eerder geneigd zijn verplichtingen die als onrechtvaardig of onredelijk worden ervaren, te negeren’. De Raad vraagt zich dan ook af of de wetgever – ‘in plaats van de in hoog tempo veranderende realiteit in algemene regels te vatten’- niet beter gebruik kan maken van andere vormen van rechtsvorming, zoals via de rechter.

Fusie
Het verslag besteedt ook aandacht aan de samenvoeging van de Centrale Raad voor Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, een voorstel uit het regeerakkoord Bruggen slaan. Op dit plan is de Afdeling bestuursrechtspraak ‘goed voorbereid’. Benadrukt wordt dat er geen problemen zijn met betrekking tot de rechtseenheid; wel kan een eventuele concentratie de doorlooptijden en de kosten drukken.

Tekst: Mark Maathuis

Advertentie