–           Raad van discipline Amsterdam, 23 juli 2012, LJN: YA3046. Wat een behoorlijk advocaat betaamt tegenover de wederpartij.
Mr. X mocht zich gezien de inhoud van het mediationreglement tot de mediator wenden zonder de wederpartij daarover te informeren.

Mr. X staat de werkgever bij in een arbeidsconflict met een werknemer. Werkgever en werknemer verkeren in een mediation. De mediationovereenkomst bepaalt dat partijen zich jegens elkaar onthouden van acties of gedragingen die de mediation in ernstige mate bemoeilijken of belemmeren. Partijen verklaren verder bereid te zijn elkaar tijdens de mediation eerlijk en open informatie te verschaffen. Het toepasselijke mediationreglement bepaalt dat het de mediator is toegestaan afzonderlijk en vertrouwelijk met partijen te communiceren.
            Na het eerste mediationgesprek stuurt mr. X de mediator een e-mail waarin hij meedeelt dat zijn cliënt de samenwerking met de werknemer niet meer wil voortzetten. Zijn cliënt heeft de indruk dat de opstelling van de werknemer in de mediation niet helemaal ‘eerlijk’ is en dat hij de mediation gebruikt met het oog op zijn juridische positie in het eventueel daaropvolgende traject. Mr. X laat het aan de mediator over met deze informatie te doen wat hem goeddunkt.
            Bij aanvang van de tweede mediationbijeenkomst deelt de mediator mee een e-mail van mr. X te hebben ontvangen zonder de inhoud daarvan te openbaren. De advocaat van de werknemer verzoekt mr. X vervolgens om een afschrift van de bewuste e-mail, die daarop antwoordt daartoe bereid te zijn, mits de werknemer verklaart dat de inhoud van de e-mail onder de geheimhouding van de mediation valt. Daartoe is de werknemer niet bereid. De mediator beëindigt vervolgens het traject omdat hij op dat moment geen vruchtbare bodem voor mediation ziet.
            De werknemer beklaagt zich er bij de tuchtrechter over dat mr. X zich tot de mediator heeft gewend zonder hem of zijn advocaat daarover te informeren, gelet op de hiervoor bedoelde bepaling in het toepasselijke reglement. De raad verklaart de klacht ongegrond. Daarbij neemt de raad in overweging dat mr. X de mediator heeft meegedeeld het aan hem over te laten of hij die e-mail aan de wederpartij doorstuurt.
Ook is ongegrond de klacht dat mr. X getracht zou hebben de mediator te motiveren de mediation af te buigen naar een vrijwillige beëindiging van het dienstverband. De raad toetst daarbij het optreden van mr. X aan de maatstaf dat de advocaat van de wederpartij een grote mate van vrijheid toekomt om de belangen van zijn cliënt te behartigen op een wijze die hem goeddunkt. De raad is van oordeel dat het optreden van mr. X binnen die maatstaf is gebleven. Dat de e-mail heeft geleid tot beëindiging van de mediation acht de raad tegen deze achtergrond niet tuchtrechtelijk verwijtbaar.
           
Noot
Uit de uitspraak van de raad van discipline Amsterdam blijkt dat het de advocaat van een partij in een mediation, anders dan in een procedure bij de rechter, wel toegestaan kan zijn zich eenzijdig tot de mediator te wenden.

Download artikel als PDF

Advertentie