In 2012 is het aantal nieuwe zaken dat is binnengekomen bij de raden van discipline met zeventien procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. In het jaarverslag schrijven de tuchtcolleges: ‘De raden dreigen te bezwijken onder de last, omdat de financiële bijdrage van het Rijk nog altijd bevroren is op het niveau van 2009.’

Kwamen er in 2009 jaarlijks 1050 zaken binnen, in 2012 waren dat er 1400. De huidige gemiddelde doorlooptijd van ongeveer acht maanden zal hierdoor gaan oplopen. ‘De raden kunnen de weigering van de minister om de stijging van de instroom sinds 2009 mee te financieren maar moeilijk rijmen met het enthousiasme waarmee aan striktere wetgeving voor toezicht wordt gewerkt,’ zo staat in het voorwoord.

Van de 1131 tuchtrechtelijke oordelen die de raden van discipline in 2012 gaven, luidden er 690 ongegrond of niet-ontvankelijk. De raden verklaarden 441 klachten (deels) gegrond. Dat is 39 procent van alle oordelen. Ter vergelijking: in 2011 lag het aantal gegronde klachten op 48 procent.

Het grootste deel van de gegronde klachten betrof eenmalige en/of kleinere vergrijpen waarvoor geen maatregel of een waarschuwing werd opgelegd. De raden deelden 117 (in 2011: 111) berispingen en voorwaardelijke schorsingen uit. Zestig keer mocht een advocaat tijdelijk zijn beroep niet uitoefenen omdat hij onvoorwaardelijk werd geschorst en dertien advocaten werden geschrapt. Van de ruim zeventienduizend Nederlandse advocaten kreeg zo’n twee procent te maken met een – lichtere of zwaardere – ongunstige beslissing van een raad van discipline. Dat percentage is ongeveer gelijk aan dat van 2011.

Het hoogste tuchtcollege, het Hof van Discipline, had te maken met een stijging van dertien procent van het aantal zaken. De hoogste tuchtrechter sprak 24 onvoorwaardelijke schorsingen uit, tegen 22 in 2011. Zes schrappingen werden door het hof van het tableau bekrachtigd (in 2011 waren dat er vier). De meeste tuchtrechtelijke tikken werden uitgedeeld voor ondermaats presteren, gevolgd door overtredingen van de financiële regels en slechte communicatie.

Trudeke Sillevis Smitt

Advertentie