–   Raad van discipline Amsterdam, 6 augustus 2012, LJN: YA3070. Wat een behoorlijk advocaat betaamt. Gedragsregel 1.

Een advocaat tegen wie een klacht wordt ingediend mag de klager niet aansprakelijk stellen, tenzij sprake is van misbruik van klachtrecht.
Mr. X heeft klager aansprakelijk gesteld voor de (schade voortvloeiende uit de) klacht die klager tegen hem heeft ingediend. Mr. X heeft klager aangezegd hem daarvoor te zullen factureren. Hij doet daarbij een beroep op een uitspraak van de raad van discipline ‘s-Hertogenbosch van 18 oktober 1999, Advocatenblad 5 april 2002, 3050. In die zaak was sprake van het meermalen indienen van evident ongegronde klachten tegen een advocaat. Volgens de raad is daarvan hier geen sprake. De klacht heeft een incidenteel karakter. Onder die omstandigheden kan niet gesproken worden van misbruik van het recht om te klagen en behoort indiening van een klacht tot het beroepsrisico van mr. X. Met de dreiging die van de aansprakelijkstelling uitgaat en met het aankondigen van het sturen van facturen (aan klager die geen opdrachtgever is) bij voortzetting van de klacht, is de grens van hetgeen tuchtrechtelijk toelaatbaar is overschreden. De raad acht de klacht gegrond, maar ziet geen aanleiding voor een maatregel.

Download artikel als PDF

Advertentie