–  Bindend advies d.d. 19 april 2012/63343
(Mrs. Van der Groen, Hoogeveen-de Klerk en Thunnissen)
Fixed fee niet altijd geheel verschuldigd.

De advocaat heeft de cliënt bijgestaan in een arbeidsgeschil. Bij de opdracht werd een vast bedrag van 5.000 euro overeengekomen (‘fixed fee’), te vermeerderen met kantoorkosten en btw. Bovendien werd afgesproken dat de cliënt de opdracht te allen tijde kan opzeggen. Het achterliggende geschil wordt door middel van mediation opgelost. De cliënt zegt slechts één gesprek te hebben gehad met de advocaat. Daarna heeft deze zich verder niet in de zaak verdiept, gezien het verloop van de mediation. De cliënt heeft de opdracht tussentijds opgezegd. Toch declareert de advocaat het volle bedrag, wat ook door de cliënt is betaald. De cliënt biedt aan 1250 euro all-in te betalen, en vordert het overige terug.
            De advocaat meent dat de cliënt de financiële afspraak moet nakomen, ondanks de tussentijdse opzegging. De ‘fixed fee’-afspraak verschiet niet van kleur door tussentijdse opzegging. Gezien de ‘fixed fee’ zijn ook geen uren genoteerd. De geschillencommissie oordeelt dat de ‘fixed fee’ weliswaar uitgangspunt is, maar dat redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen algehele naleving. Het niet-noteren van uren is voor risico van de advocaat. Het aanbod van de cliënt komt de commissie, gezien de geschatte daadwerkelijk bestede tijd, redelijk voor. De commissie beslist dat de vergoeding wordt gesteld op 1250 euro te vermeerderen met btw, en dat het overige aan de cliënt dient te worden gerestitueerd.

Noot
Anders dan bij de begrotingsprocedure bij de raad van toezicht oordeelt de geschillencommissie wel over een geschil omtrent een declaratie die al is betaald, maar die achteraf als onredelijk moet worden beschouwd.

Download artikel als PDF

Advertentie