Een advocaat die zijn cliënt zo’n beetje voor gek verklaart, terwijl het dwangsommen regent omdat mr. X het vonnis verkeerd heeft begrepen: de Amsterdamse raad van discipline schorste mr. X op 24 juli en beval – om het publiek te waarschuwen – de uitspraak met naam en toenaam een jaar op de website tuchtrecht.nl te plaatsen (LJN: YA4700).

     Tuchtrechters kunnen bevelen dat berispingen, schorsingen en schrappingen op een door hen te bepalen wijze geopenbaard worden (art. 48 lid 3 Advocatenwet). Tot voor kort vond dat bijna standaard plaats door aanplakking in de advocatenkamer. Maar sinds vorig jaar heeft de Amsterdamse raad van discipline enkele uitspraken met naam en toenaam online gezet. Aanvankelijk bleven de andere raden achter, maar inmiddels heeft in elk geval ook de Bossche raad van discipline zich eraan gewaagd (LJN: YA3441).

     In de uitspraak van 24 juli motiveert de Amsterdamse tuchtrechter voor het eerst uitvoerig zo’n digitale openbaarmaking. Tegenover de privacy van de advocaat laat de raad het publieke belang zwaarder wegen omdat sprake was van ernstige verwaarlozing van cliëntenbelangen over een langere periode, waarbij de advocaat op dat vlak ook al antecedenten had. En, zo is te lezen in de uitspraak, dekens mogen bij vragen over de kwaliteit van een advocaat niet naar tuchtrechtelijke veroordelingen verwijzen wanneer de uitspraak anoniem is geopenbaard. De uitspraak legt niet uit waarom dit niet mag.

     Als reden dat plaatsing op tuchtrecht.nl de aangewezen manier is, noemt de raad dat internet toegankelijk is. Daarin schuilt de hamvraag: mag een individuele tuchtrechter de privacy van de advocaat zwaarder inperken dan bij de totstandkoming van de wet kon worden voorzien?

     In dat verband is het opmerkelijk dat de raad zegt zich ‘mede te hebben laten inspireren’ door het medisch tuchtrecht. Anders dan de raad overweegt, is het in de zorg namelijk niet de tuchtrechter die beslist over openbaarmaking op naam. Alle berispingen, schorsingen en schrappingen staan in het BIG-register. Met het oog op de privacy heeft de wetgever afgezien van publicatie van de integrale uitspraak met naam en toenaam.

     Een meer aan het medisch tuchtrecht verwante regeling voor advocaten is te vinden in het aanhangige wetsvoorstel 32 382. Wie op alleadvocaten.nl zoekt op naam van een getuchtigde advocaat krijgt dan in alle gevallen te zien dat en waarom hij is geschorst of geschrapt (passieve openbaarmaking). Daarnaast komt er een zwarte lijst waar men eenmalig op komt te staan (actieve openbaarmaking). De raad ziet in het wetsvoorstel geen reden om online vermelding van namen uit te stellen, maar juist een argument om nu met deze eigen aanpak te komen.

Advocate Cheryl Bormann staat op Guantánamo Bay terreurverdachte Waleed bin Attash bij (nrc.next, 22 augustus 2013).

 

Download artikel als PDF

Advertentie