De kwaliteit van de rechtspraak in Nederland dreigt in het gedrang te komen door de toenemende werkdruk onder rechters. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) in een visiedocument. Recent sprak de Orde over de kwaliteit met de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie. Ook de Raad voor de rechtspraak, de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, de president van de Hoge Raad en de voorzitter van het College van procureurs-generaal woonden dat gesprek bij.
In een visiedocument schrijft de Orde dat de advocatuur ervaart dat de capaciteit binnen de rechtbanken onder druk staat. Ook de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak (NVvR) toonde zich half september bezorgd in een uitzending van actualiteitenprogramma Nieuwsuur. De NOvA noemt de lange termijnen binnen de rechtspraak zorgelijk: ‘De verlengde uitspraaktermijnen variëren van zes weken tot tien maanden na de zitting. Voor uitspraken inzake asiel en de meeste onderdelen van het reguliere vreemdelingenrecht loopt de uitsprakentermijn op naar twaalf tot achttien maanden.’ Het merendeel van de uitspraken betreft volgens de Orde zaken die vervolgens zonder inhoudelijke motivering worden afgedaan.
Ook bij de facturering en inning van het griffierecht gaat er volgens de Orde veel mis. ‘Door de herziening van de gerechtelijke kaart en onvolkomen debiteurenbestanden krijgen advocaten regelmatig verkeerde facturen of komen facturen te laat of niet aan bij de advocaat.’
Tot slot is de Orde niet gerust op de uitwerking van de digitalisering binnen de rechtspraak. Het project moet volgens de beroepsorganisatie niet te veel onder tijdsdruk staan en niet louter op bezuiniging gericht zijn. ‘Voor het welslagen van dergelijke projecten dienen ketenpartners, zoals de Orde, in een vroeg stadium bij de uitwerking te worden betrokken.’

 

Download artikel als PDF

Advertentie