Arbitraal vonnis d.d. 18 juni 2012/Adv12-0024
(Mr. Koster-Vaags)
Algemene voorwaarden mede overeengekomen?

De advocaat heeft een geschil aanhangig gemaakt tegen de cliënt ter incasso van een openstaande declaratie. De cliënt is hiervan in kennis gesteld, maar heeft geen gebruikgemaakt van de mogelijkheid van verweer. Het geschil wordt daarom afgedaan door de voorzitter van de geschillencommissie als arbiter.
     De advocaat heeft bij de vordering de algemene voorwaarden overgelegd; uit die stukken kan echter niet worden afgeleid dat de algemene voorwaarden daadwerkelijk zijn overeengekomen met de cliënt. Er is geen opdrachtbevestiging overgelegd; uit de overgelegde correspondentie blijkt wel dat de advocaat – naar tevredenheid – werkzaamheden heeft verricht, maar daaruit blijkt niet van een verwijzing naar de algemene voorwaarden waarin de toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillencommissie is overeengekomen. Daardoor is niet voldaan aan de eis van art. 1021 Rv. De voorzitter verklaart zich daarom onbevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Noot
De procedure bij de Klachten- en Geschillencommissie is een handzaam middel voor incasso van advocatendeclaraties. Maar dan moet wel blijken van een bevestiging van de zijde van de cliënt dat de algemene voorwaarden deel uitmaken van de overeenkomst van de opdracht. Een aparte akte van compromis kan ook, maar het is de vraag of een cliënt die niet betaalt zo’n akte achteraf wel gaat tekenen.

 

Download artikel als PDF

Advertentie