Om het de Michelinster van advocatuurlijk onderwijs te noemen gaat wat ver, maar wie in de communicatie van een onderwijsinstelling of advocatenkantoor ziet dat hun cursusaanbod door de Nederlandse Orde van Advocaten is geaccrediteerd, kan ervan op aan dat ook daar kwaliteit op het menu staat. Hoe komen de opleiders aan het keurmerk? Een overzicht in vijf stappen.

1          Dien een schriftelijk verzoek in bij de Algemene Raad
Wie jaarlijks minimaal vijf cursussen voor advocaten op academisch niveau aanbiedt en daarvoor geaccrediteerd wil worden om PO-punten te mogen toekennen, moet een schriftelijk verzoek indienen bij de Algemene Raad. Is de verzoeker een advocatenkantoor, dan moet het kantoor voor de opleiding een aparte afdeling in het leven roepen opdat duidelijk is dat opleiden niet de kernactiviteit is. Ook dient er een hoofdverantwoordelijke te zijn – bijvoorbeeld de partner met opleidingsportefeuille – om de aparte afdeling van input te voorzien en is er minstens één medewerker voor de meer praktische zaken rondom de opleiding. Zijn de beoogde cursisten veelal medewerkers van het eigen kantoor, dan hoeft het kantoor – in tegenstelling tot commerciële onderwijsinstellingen – geen klachtenregeling op te tuigen.

2          Stuur een kwaliteitsplan mee
Het verzoek tot accreditatie dient een kwaliteitsplan te bevatten. Daarin beschrijft de aanvrager zijn visie op en de strategie van de opleidingsinstelling: wat is de opzet van de cursus en op welke manier draagt die bij aan het onderhouden van de professionele kennis en kunde van de advocatuur? Hoe waarborgt de opleider de mogelijkheid tot evaluatie en verbetering van een cursus? Hoe verzekert hij zich van inbreng vanuit het advocatuurlijke beroepenveld? En hoe wordt getoetst dat er kennisoverdracht heeft plaatsgevonden? Om het academische niveau te waarborgen, moet daarnaast informatie gegeven worden over de selectie en begeleiding van de docenten. En – wellicht ten overvloede – de cursussen moeten als voornaamste doelgroep advocaten en academisch geschoolde juristen hebben.

3          Sluit aan bij de kwaliteitsmonitor
Als het kwaliteitsplan is goedgekeurd, moet de instelling zich binnen twee maanden aansluiten bij de zogeheten kwaliteitsmonitor. Dit is een door de Algemene Raad ontwikkelde digitale checklist die minimaal eenmaal per jaar moet worden langsgelopen om de kwaliteit van de opleiding te toetsen. Zo wordt inzichtelijk in hoeverre de opleider voldoet aan de criteria die voortvloeien uit de eigen visie en strategie. Daarnaast kan de uitslag van de monitor aanleiding geven tot aanpassingen van de cursus.
Hoewel vooral bedoeld als zelfevaluatie kan de kwaliteitsmonitor ook door de Orde worden gebruikt. Als de Algemene Raad daarom vraagt, is de instelling dan ook verplicht inzage in de resultaten te geven.

4           Pas de aanvraag zo nodig aan
De inhoudelijke beoordeling van het verzoek duurt vervolgens enkele weken, waarna geregeld aanpassingen nodig zijn. Soms zijn er slechts opmerkingen op punt- en kommaniveau, soms heeft de Orde serieuzere bedenkingen, bijvoorbeeld over het academisch niveau van de docenten of de toegevoegde waarde van de opleiding voor de advocatuur. Blijven die vragen ook na aanpassing bestaan en weigert de Orde de erkenning te verlenen, dan kan de opleider binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij de Algemene Raad.

5       Betaal de jaarlijkse contributie
Zijn de verantwoordelijken bij de Orde voldoende overtuigd, dan volgt goedkeuring en mag de opleider voortaan door het leven gaan als door de Orde geaccrediteerde onderwijsinstelling met de bijhorende bevoegdheid om PO-punten te verstrekken. Om dat vervolgens te mogen blijven, dient de opleider – behalve te voldoen aan al genoemde criteria – ook jaarlijks contributie te betalen om zo de kosten te dekken die de aansluiting bij de kwaliteitsmonitor met zich meebrengen; in 2012 was dat 300 euro.
Is ook daaraan voldaan, dan wacht de beloning: voortaan kan het felbegeerde puntenlogo van de Orde bij publicaties over het cursusaanbod worden getoond. Zo is voor iedereen duidelijk dat wat bij deze opleider ‘op de kaart’ staat, een kritisch gekeurde opleiding zal zijn.

Overzicht erkende instellingen
Via de website van de Nederlandse Orde van Advocaten is een zoekmachine beschikbaar waar erkende instellingen informatie kwijt kunnen over hun cursussen. Advo-caten kunnen zich zo op een overzichtelijke wijze laten voorlichten over het cursusaanbod van die erkende instellingen. Zie voor dit overzicht de website cursusaanbod.advocatenorde.nl.

Mark Maathuis

Download artikel als PDF

Advertentie