Raad van discipline Arnhem, 23 juli 2012, LJN: YA3062.
Zorg voor de cliënt. Gedragsregel 1.
Beroepsfouten: onvolkomen cessie, verjaring. Een advocaat moet zorgen voor adequate aansluiting van zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen.

Klager heeft werkzaamheden verricht voor een vennootschap. Om te zorgen dat deze vennootschap het honorarium van klager zou kunnen betalen, waren partijen overeengekomen dat de vennootschap een vordering op een derde aan klager zou overdragen. Mr. X heeft klager in dit verband bijgestaan. De vennootschap die de vordering had overgedragen is failliet gegaan. Pas na faillissement heeft mr. X de cessieakte aan de wederpartij laten betekenen. De overdracht sorteerde daardoor geen effect. Later heeft klager de vorderingen alsnog van de boedel overgenomen. Vervolgens is in alle instanties geoordeeld dat de vordering van klager was verjaard op grond van een bepaling in de overeenkomst. Nadat klager mr. X aansprakelijk had gesteld, heeft deze laten weten dat zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar geen dekking bood. Bij een wisseling van kantoor had hij een nieuwe beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die geen dekking bood voor de periode waarin hij de werkzaamheden had verricht. Zijn ex-compagnon had bij het aangaan van een nieuwe beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzuimd het uitlooprisico van reeds gearchiveerde zaken te dekken.
            De raad van discipline oordeelt dat klager wegens tijdverloop niet-ontvankelijk is in zijn klacht over de onvolkomen cessie. Wel ontvankelijk en gegrond is de klacht dat mr. X de verjaring had moeten stuiten. De raad rekent mr. X ernstig aan dat hij niet heeft gezorgd voor een adequate aansluiting van zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen en zich in de klachtzaak verschuilde achter zijn voormalig compagnon zonder zelf zijn verantwoordelijkheid te erkennen. De raad legt mr. X de maatregel van een enkele waarschuwing op.

Download artikel als PDF

Advertentie