Wat verandert er in 2014 ten opzichte van 2013 in het civiele procesrecht? Een inventarisatie.

A. LANDELIJK PROCESREGLEMENT VOOR CIVIELE DAGVAARDINGSZAKEN BIJ GERECHTSHOVEN

Inventarisatie aanpassingen 2014 t.o.v. 2013:

Aanpassing aan Wet Herziening Gerechtelijke kaart (Wet HGK)
Art. 2.8 is aangepast aan de Wet HGK.

Overlegging (verzoek van) toestemming Rechtbank tussentijds hoger beroep
In art. 3.1 sub g wordt vermeld dat ingeval van tussentijds hoger beroep de toestemming van de rechtbank, dan wel het hiertoe strekkende verzoek bij een nieuwe zaak moet worden overgelegd.

Omvang pleitnota’s bij schriftelijk pleidooi
In art. 4.7 staat dat de pleitnota’s niet omvangrijker mogen zijn dan twaalf pagina’s A-4 (met inbegrip van repliek en dupliek), tenzij het Hof anders bepaalt.

Wijzigingen in pachtzaken bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
In het procesreglement zijn de artikelen 9.3.4 en 9.3.5 toegevoegd met een aantal technische wijzigingen die betrekking hebben op pachtzaken bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Schrappen nevenzittingsplaatsen Gerechtshoven
In het procesreglement is bijlage I geschrapt. Die bijlage zag op de nevenzittingsplaatsen van de hoven.

Overgangsbepalingen

De bepalingen van het nieuwe reglement zijn van toepassing op zaken die na de invoering (1 januari 2014) van het nieuwe reglement voor het eerst op een roldatum worden ingeschreven. Op de reeds voor de invoering ingeschreven zaken zijn de bepalingen van het nieuwe reglement eveneens van toepassing, tenzij dit zou indruisen tegen in die zaken reeds genomen beslissingen. In het laatste geval blijft het voordien bij het desbetreffende hof geldende reglement van kracht tot de eerstvolgende proceshandeling of tot de eerstvolgende roldatum.

B. PROCESREGLEMENT KORT GEDINGEN RECHTBANKEN CIVIEL/FAMILIE

Inventarisatie aanpassingen 2014 t.o.v. 2013:

Indienen berichten per e-mail bij Rechtbank
In art. 1.4 wordt aangegeven dat berichten (in tegenstelling tot stukken) per e-mail bij de Rechtbank kunnen worden ingediend, tenzij het de aanvraag betreft. In artikel 1.3 sub d worden berichten nader gedefinieerd.

Mededelingen voorzieningenrechter betreffende procesvoering
In artikel 1.7 staat nu dat de voorzieningenrechter mededelingen doet aan partijen betreffende procesvoering in een zaak per brief, telefoon, fax en/of per e-mail.

Overgangsbepaling

Het nieuwe reglement is van toepassing op alle kort gedingen waarvan de aanvraag is ingediend na 1 januari 2014. Het reglement is tevens van toepassing op proceshandelingen in op dat moment lopende procedures, die na 1 januari 2014 nog worden verricht.

C. PROCESREGLEMENT VERZOEKSCHRIFTPROCEDURES RECHTBANK CIVIEL HANDEL/VOORZIENINGENRECHTER

Inventarisatie aanpassingen 2014 t.o.v. 2013:

Mededelingen rechter betreffende procesvoering
In art. 1.1.5 wordt nu vermeld dat de rechter mededelingen doet aan partijen betreffende de procesvoering in een zaak per brief, telefoon, fax en/of per e-mail.

Aanwijzing persoon vernietigen besluit rechtspersoon (in plaats van bestuur)
In het nieuwe art. 2.3.2 staat nu vermeld welke stukken moeten worden overgelegd bij het indienen van een verzoekschrift tot aanwijzing van een persoon voor het vernietigen van een besluit van een rechtspersoon (idzv art. 2:15 lid 3 sub b BW). In art. 2.3.3 wordt eveneens aangegeven welke stukken moeten worden overgelegd bij een aanwijzing van een persoon voor vernietiging van een besluit van een rechtspersoon in plaats van bestuur (idzv art. 2:15 lid 4 BW).

Overlegging recent taxatierapport (art. 3:251 BW)
In art. 2.4.5 staat dat bij een afwijkende wijze van de verkoop van een verpande zaak (3:251) men naast een kopie van de pandakte nu ook een recent taxatierapport (niet ouder dan zes maanden) met betrekking tot de onderhandse verkoopwaarde en de executiewaarde moet overleggen. Tevens staat in art. 2.4.6 dat bij het verblijf van een vuistpand aan pandhouder ook een dergelijk taxatierapport vereist is.

Technische wijzigingen boek 8 BW
In de artikelen van 2.7.5 e.v. zijn een aantal technische wijzigingen aangebracht die betrekking hebben op boek 8 van het Burgerlijk Wetboek.

Overgangsbepaling

Het nieuwe reglement is van toepassing op verzoekschriften ingediend na 1 januari 2014. Het nieuwe reglement is tevens van toepassing op proceshandelingen in op dat moment lopende verzoekschriftprocedures, die na 1 april 2013 nog worden verricht. Hierdoor dient als uitgangspunt te gelden dat dit reglement onmiddellijke werking heeft.

D. LANDELIJK PROCESREGLEMENT VOOR ROLZAKEN KANTON (VOORHEEN LANDELIJK PROCESREGLEMENT VOOR CIVIELE ROL VAN DE KANTONSECTOREN)

Inventarisatie wijzigingen 2014 t.o.v. 2008:

Wijzigingen mbt toevoeging
In het procesreglement is art. 1.3 toegevoegd waarin regels staan die betrekking hebben op toevoeging.

Soms elektronische indiening dagvaarding door deurwaarder mogelijk
Art. 3.2 maakt het mogelijk dat de deurwaarder in geldvorderingszaken elektronisch de dagvaarding indient als een rechtbank die mogelijkheid heeft opengesteld. In Amsterdam is dat in ieder geval binnenkort nog niet aan de orde.

Datum inwerkingtreding

Het nieuwe reglement vervangt met ingang van 1 januari 2014 het voordien geldende reglement.

E. PROCESREGLEMENT VERZOEKSCHRIFTPROCEDURES HANDELS- EN INSOLVENTIEZAKEN GERECHTSHOVEN

Inventarisatie aanpassingen 2014 t.o.v. 2013:

Wijze van indiening stukken verzoekschriftprocedures
In art. 1.1.1.10 is een wijziging aangebracht ten aanzien van de wijze van indiening van stukken en het beroep op stukken. Zo wordt aangegeven dat door een partij overgelegde processtukken, waaronder begrepen het procesdossier in eerste aanleg, deugdelijk moeten worden gebundeld en voorzien van tabs ter onderscheiding van de afzonderlijke processtukken. Een inventarisatielijst dient te worden bijgevoegd. In art. 2.1.1.10 en 3.1.10 zijn wijzigingen aangebracht met dezelfde strekking.

Schrappen mogelijkheden mondeling horen verzoeker wegens niet voldoen griffierechten In art. 1.1.1.12 zijn de mogelijkheden om mondeling te worden gehoord over het niet voldoen van de griffierechten door verzoeker (idzv 282a lid 4 Rv) geschrapt. Dat kan voortaan alleen nog schriftelijk. Dit is eveneens van toepassing in de artikelen 2.1.1.12 en 3.1.13.

Overgangsbepaling

Het reglement is van toepassing op alle proceshandelingen die vanaf 1 januari 2014 worden verricht.

Met dank aan Peter Vogels, juridisch assistent bij Van Doorne in Amsterdam.

Advertentie