Welke voor advocaten relevante regelingen treden naar verwachting in 2014 in werking? De stand van zaken in december 2013.

 

ADVOCATUUR EN RECHTSPRAAK

 

Experiment met no cure no pay

Status De verordening van de Nederlandse Orde van Advocaten tot wijziging van de Verordening op de praktijkuitoefening (onderdeel Resultaatgerelateerde Beloning) is gepubliceerd op 25 juli 2013 (Stcrt. 20779).

Inhoud Invoering experiment met no cure no pay; advocaten in letselschadezaken en overlijdensschadezaken mogen met hun cliënten een resultaatgerelateerde beloning afspreken. Na vijf jaar wordt gekeken of de regeling permanent moet worden. 

In werking 1 januari 2014.

 

Contante betalingen aan advocaten ingeperkt

Status De verordening van de Nederlandse Orde van Advocaten tot wijziging van artikel 10 Verordening op de administratie en de financiële integriteit (VAFI) is gepubliceerd op 13 november 2013 (Stcrt. 32118).

Inhoud Het College van Afgevaardigden van de Orde heeft in september besloten dat advocaten voortaan nog maar maximaal vijfduizend euro (was vijftienduizend euro) aan contant geld mogen ontvangen van hun cliënt. Betalingen boven vijfduizend euro zijn slechts mogelijk na overleg met de deken. Met uitvoerige toelichting.

Het oude artikel 10 VAFI speelde een belangrijke rol in de tuchtzaken die leidden tot de schrapping van een bekende Amsterdamse strafpleiter. 

In werking 1 januari 2014.

 

Hoger beroep in kantonzaken door unusrechter

Status Wetsvoorstel 33 316 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de enkelvoudige behandeling van het hoger beroep in kantonzaken) is in behandeling bij de Eerste Kamer.

Inhoud Kantonzaken kunnen straks ook in hoger beroep enkelvoudig worden afgedaan. De zogeheten poortraadsheer beslist of dit nodig is. Het voorstel vloeit voort uit het Regeerakkoord. Beoogde besparing: vier à vijf miljoen euro. 

In werking Beoogd 1 januari 2014.

 

Bezuiniging op toevoegingen in vreemdelingenzaken

Status Het ontwerpbesluit houdende aanpassing van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband met de wijziging van de vergoeding van rechtsbijstandsverleners in geval van vervolgaanvragen tot het verlenen van een verblijfsvergunning van vreemdelingen (Besluit aanpassing vergoeding vervolgaanvragen vreemdelingen) is op 27 december 2012 voorgedragen bij de Tweede Kamer (Kamerstukken 31 753, nr. 55). De Raad van State adviseerde in september 2013. Op het moment van schrijven van dit stuk waren het advies en de definitieve tekst van het besluit nog niet openbaar. 

Inhoud In vervolgaanvragen van vreemdelingen waarbij geen nieuwe feiten en omstandigheden worden aangevoerd en waarbij de vreemdeling niet in het gelijk wordt gesteld, krijgt de rechtsbijstandsverlener een lagere vergoeding toegekend. De maatregel moet een besparing van 1,5 miljoen euro opleveren. 

In werking Beoogd 1 januari 2014.

 

Verhoging griffierechten met gemiddeld vijftien procent

Status Wetsvoorstel 33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten) is in behandeling bij de Tweede Kamer.

Inhoud Verhoging van de griffierechten met gemiddeld vijftien procent. Dit ondanks eerdere kritiek uit het veld. De Raad van State signaleerde in zijn advies onder meer dat de griffierechten in hoger beroep en cassatie met wel dertig tot honderd procent worden verhoogd. Zie de tabel tariefsverhogingen bij de memorie van toelichting. Beoogde besparing: van 38 miljoen euro in 2014 tot 58 miljoen euro in 2018.

In werking Beoogd begin 2014.

 

Wet positie en toezicht advocatuur

Status Wetsvoorstel 32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur)) is sinds mei 2010 in behandeling bij Tweede Kamer.

Inhoud Het voorstel bevat ten eerste: wetgeving naar aanleiding van het rapport-Van Wijmen, waaronder codificatie van de kernwaarden, invoering van tuchtregister, zwarte lijst en boete, verplichte aansluiting voor elke advocaat bij een klachten-/geschillenregeling, verval van de WTBZ-begrotingsprocedure, modernisering van het tuchtprocesrecht en andere wijzigingen in de Advocatenwet. Ten tweede: een geheel nieuwe regeling van het toezicht op de advocatuur, waarbij een College van Toezicht de lokale dekens gaat controleren. 

Bij amendement heeft Kamerlid Ard van der Steur (VVD) voorgesteld om een kostenveroordeling te introduceren. De raad van discipline zou dan naast oplegging van een maatregel de advocaat kunnen veroordelen in niet alleen de proceskosten van de klager, maar ook – en dat is nog nieuwer – in de kosten van het tuchtcollege. Een soort griffierecht achteraf, dat in de duizenden euro’s kan lopen. Dit onder het bij dit kabinet populaire motto ‘de vervuiler betaalt’.

Het eindrapport van interim rapporteur toezicht advocatuur Rein Jan Hoekstra werd op 16 december 2013 gepresenteerd. De Tweede Kamer bepaalt vervolgens hoe de behandeling van het wetsvoorstel verder gaat. Nut en noodzaak van het – door de Orde verfoeide – College van Toezicht zullen de bijzondere aandacht hebben. 

In werking Beoogd 1 juli 2014. 

 

 

STRAFRECHT

 

Conservatoir beslag op vermogen verdachte ten behoeve van slachtoffer

Status Wet van 26 juni 2013 tot aanpassing van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof in verband met de introductie van de mogelijkheid conservatoir beslag te leggen op het vermogen van de verdachte ten behoeve van het slachtoffer (Stb. 2013, 278).

Inhoud Ingevolge deze wet kan de Staat conservatoir beslag leggen op het vermogen van de verdachte van een misdrijf waarvoor een geldboete van de vierde categorie (vijfduizend euro) of hoger kan worden opgelegd. De Staat keert het ontvangen bedrag uit aan het slachtoffer. Door tijdens het opsporingsonderzoek beslag te leggen, kan worden voorkomen dat de verdachte zijn vermogen verstopt voordat hij wordt veroordeeld tot schadevergoeding, zo is de gedachte.

In werking 1 januari 2014.

 

Uitbreiding gronden voorlopige hechtenis

Status Wetsvoorstel 33 360 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis) is in behandeling bij de Eerste Kamer.

Inhoud Het wetsvoorstel voegt aan het Wetboek van Strafvordering gronden voor voorlopige hechtenis toe: bij verdenking van openlijke geweldpleging, brandstichting, bedreiging, (zware) mishandeling of vernieling in de publieke ruimte of tegen personen met een publieke taak. Denk aan uitgaansgeweld, misdrijven tijdens evenementen zoals voetbalwedstrijden, concerten, dansfeesten en oudejaarsvieringen, in het openbaar vervoer, op stations, dicht bij winkels of uitgaansgelegenheden. Berechting van het misdrijf moet via snelrecht binnen zeventien dagen en vijftien uren plaatsvinden. 

In werking Beoogd 1 januari 2014.

 

Bestrijding seksueel misbruik van kinderen en kinderpornografie

Status Wetsvoorstel 33 580 (Implementatie van richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad (PbEU L 335)) is in behandeling bij de Eerste Kamer.

Inhoud Wijziging Wetboek van Strafrecht. Het strafmaximum voor ontucht met misbruik van gezag wordt verhoogd en er komt een nieuwe strafbepaling voor het opzettelijk bevorderen van ontucht door een persoon onder de achttien jaar met een ander door dwang, geweld, of dreiging. Zie de transponeringstabel bij de memorie van toelichting. Het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens gaat verplichten tot het doorgeven van justitiële gegevens bij het aannemen van personeel voor activiteiten met kinderen. 

De richtlijn moest voor 18 december 2013 in nationale wetgeving omgezet zijn.

In werking Verwacht begin 2014. 

 

Invoering adolescentenstrafrecht

Status Wet van 27 november 2013 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de invoering van een adolescentenstrafrecht (Stb. 2013, 485).

inhoud Het wordt mogelijk om een sanctie uit het gewone strafrecht toe te passen op een minderjarige en een sanctie uit het pedagogische sanctiepakket van het jeugdstrafrecht op een jongvolwassene. Doel: flexibiliteit rond sancties voor criminele adolescenten (15 tot 23 jaar).

In werking 1 april 2014.

 

Strafverhoging witwassen en andere financieel-economische criminaliteit

Status Wetsvoorstel 33 685 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit)) is in behandeling bij de Tweede Kamer.

Inhoud Er komen hogere straffen voor witwassen en corruptie. De strafbaarstelling van misbruik van subsidiegeld wordt verruimd en de maximale boete voor bedrijven wordt verhoogd en meer afhankelijk van de jaaromzet. Verder komt er een snellere procedure om te beoordelen of advocaten of notarissen zich bij inbeslagneming in het kader van een opsporingsonderzoek terecht beroepen op hun verschoningsrecht. 

In werking Beoogd 1 april 2014.

 

Opheffen strafrechtelijke immuniteit publiek-rechtelijke rechtspersonen

Status Wetsvoorstel 30 538 (Voorstel van wet van de Kamerleden Recourt, Oskam en Segers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het opheffen van de 

strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) is in behandeling bij de Eerste Kamer.

Inhoud Het initiatiefwetsvoorstel wijzigt artikel 51 van het Wetboek van Strafrecht. Ook publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevende ambtenaren worden strafrechtelijk vervolgbaar. Op dit moment is de Staat dat niet en zijn de lagere overheden dat slechts beperkt, volgens de jurisprudentie. Naar aanleiding van kritiek op mogelijke ongewenste effecten is het voorstel wat verzacht: niet strafbaar is de ambtenaar of de publiekrechtelijke rechtspersoon die een feit begaat dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van een publieke taak bij wettelijk voorschrift opgedragen. 

In werking Beoogd in 2014.

 

Tappen en opvragen vancamerabeelden wordt makkelijker

Status Wetsvoorstel 33 747 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de versterking van het presterend vermogen van de politie) is in behandeling bij de Tweede Kamer.

Inhoud De regels over aftappen van telecommunicatie, opvragen van camerabeelden, notificatieplicht voor bijzondere opsporingsbevoegdheden en bewaartermijnen voor politiegegevens worden versoepeld. Het wetsvoorstel is bedoeld om de administratieve lasten voor de politie en andere overheidsorganen te verminderen en zodoende de bestrijding van ernstige criminaliteit te verbeteren.

In werking Beoogd 1 juli 2014.

 

Gedwongen alcohol- en drugstesten bij geweldsmisdrijven

Status Wetsvoorstel 33 799 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het terugdringen van geweld onder invloed van middelen) is op 11 november 2013 ingediend bij de Tweede Kamer.

Inhoud Dit wetsvoorstel creëert een wettelijke basis voor gedwongen alcohol- en drugstesten bij geweldplegers. Middelengebruik wordt een – in beginsel – strafverzwarende factor. Verschillende adviseurs, waaronder de Raad van State en de Nederlandse Orde van Advocaten, hebben geadviseerd om het nieuwe dwangmiddel te beperken tot op heterdaad aangehouden verdachten. Dat advies is door de regering niet overgenomen. 

In werking Beoogd 1 juli 2014.

 

Elektronische detentie(enkelband) en afschaffing detentiefasering

Status Wetsvoorstel 33 745 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht in verband met de herijking van de wijze van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties en de invoering van elektronische detentie) is in behandeling bij Tweede Kamer. 

Inhoud Het voorstel geeft uitvoering aan het regeerakkoord, waarin staat dat gedetineerden met goed gedrag meer bewegingsruimte en vervroegde invrijheidstelling kunnen verdienen en dat de algemeen geldende detentiefasering verdwijnt. De Raad van State adviseerde negatief (‘… niet, dan nadat…’). Beoogde besparing: zestien miljoen euro.

In werking Beoogd 1 juli 2014.

 

Passagegegevens voertuigen in kentekenregister

Status Wetsvoorstel 33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) is in behandeling bij de Tweede Kamer.

Inhoud Passagegegevens als kenteken, locatie, tijdstip en foto van een voertuig kunnen worden vastgelegd en bewaard in een kentekenregister. Het zijn gegevens van passerende voertuigen die op dat moment niet direct nodig zijn voor een politieonderzoek; de gegevens uit het register mogen binnen vier weken gebruikt worden bij de opsporing van een specifiek misdrijf en voor de aanhouding van voortvluchtige personen. De naam van de persoon op wiens naam het kenteken staat, wordt alleen bekend als in een concrete zaak naar een specifiek kenteken in het kentekenregister wordt gezocht.

In werking Beoogd 1 juli 2014.

 

 

BESTUURSRECHT

 

Aanscherping Wet arbeid vreemdelingen

Status Wet van 25 november 2013 inzake herziening van de Wet arbeid vreemdelingen (Stb. 499).

Inhoud Het voorstel bevat een aantal aanscherpingen. De toets op prioriteitgenietend aanbod wordt strenger. Een tewerkstellingsvergunning (TWV) is straks nog maar één (nu maximaal drie) jaar geldig. Een tewerkstellingsvergunning wordt slechts verleend als de medewerker marktconform loon krijgt en minimaal het minimumloon. Een tewerkstellingsvergunning kan worden geweigerd als de werkgever in het verleden is veroordeeld voor het overtreden van arbeidswetgeving. Een medewerker van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) mag zonder tewerkstellingsvergunning werken als hij vijf (nu drie) jaar in Nederland heeft gewerkt.

In werking Beoogd 1 januari 2014.

 

Herschikken gronden voor asielverlening

Status Wet van 25 november 2013 tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening (Stb. 2013, 478).

Inhoud In de Vreemdelingenwet worden twee asielgerelateerde toelatingsgronden geschrapt: de klemmende reden van humanitaire aard en het categoriaal beschermingsbeleid. Zo komt de Nederlandse asielregelgeving meer in overeenstemming met de Europese regelgeving. Ook wordt de procedure voor een verblijfsvergunning asiel aan nareizende gezinsleden vereenvoudigd en versneld. 

In werking Beoogd 1 januari 2014.

 

Strenger vreemdelingentoezicht

Status Wetsvoorstel 32 528 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht) wordt op 28 januari 2014 plenair behandeld door de Eerste Kamer.

inhoud Bepaalde ambtenaren kunnen straks voor het onderzoek naar de identiteit van een vreemdeling zonder toestemming van de bewoner een woning doorzoeken. Ook kan een vastzittende vreemdeling in het kader van onder meer identiteitsonderzoek worden onderzocht aan kleding, lichaam en bezittingen.

In werking Beoogd begin 2014.

 

Meldplicht datalekken

Status Wetsvoorstel 33 662 (Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens (meldplicht datalekken)) is in behandeling bij de Tweede Kamer.

Inhoud Zodra zich een lek voordoet in de beveiliging van persoonsgegevens moet de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens melding doen bij de toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens, en vaak ook aan de betrokkene. De meldplicht geldt zowel in de private als publieke sector. Het CBP kan een bestuurlijke boete opleggen. 

In werking Beoogd 1 juli 2014.

 

Professionalisering jeugdzorg

Status Wetsvoorstel 33 619 (Aanpassingen van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten ten behoeve van de professionalisering van de jeugdzorg) is in behandeling bij de Tweede Kamer.

Inhoud Invoering van een wettelijk stelsel van professionalisering (opleidingseisen, register en tuchtrecht) voor beroepsbeoefenaren in de jeugdzorg. Het betreft niet alleen de bureaus jeugdzorg, de zorgaanbieders, bedoeld in de Wet op de jeugdzorg, de raad voor de kinderbescherming en Stichting Nidos maar ook alle justitiële jeugdinrichtingen en Bureaus Halt.

Een ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de Jeugdzorg (TK 33 619, nr. 7) is voorgehangen bij de Tweede en Eerste Kamer. De brief van de staatssecretaris van VWS over de oprichting van Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg (33811, A, nr. 1) wordt er ook bij betrokken. 

In werking Beoogd in 2014.

 

Beperking vestiging Antillianen in Nederland

Status Wetsvoorstel 33 325 (Voorstel van wet van het Kamerlid Bosman houdende regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland (Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland)) is in behandeling bij de Tweede Kamer. 

Inhoud Dit initiatiefwetsvoorstel van VVD-Kamerlid André Bosman beperkt de vestiging van Antilliaanse Nederlanders in Nederland. De opsteller heeft de vestigingseisen zo veel mogelijk gelijkgesteld met de voorwaarden die gelden voor EU-onderdanen.

In werking Beoogd in 2014.

 

 

PRIVAATRECHT

 

Terugvorderen bonussen

Status Wetsvoorstel 32 512 (Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers) is in behandeling bij de Eerste Kamer.

Inhoud De raad van commissarissen krijgt de bevoegdheid om excessieve bonussen van bestuurders van bijvoorbeeld banken, verzekeringsmaatschappijen en beleggingsondernemingen aan te passen en terug te vorderen. Het betreft bonussen die achteraf bezien zijn toegekend op basis van onjuiste informatie (‘claw back’) en bonussen waarvan uitkering wegens onredelijkheid niet kan worden gerechtvaardigd.

In werking Beoogd 1 januari 2014. 

 

Pandhuizen mogen geen woekerrentes meer rekenen

Status Wet van 11 september 2013 tot aanvulling van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met een nieuwe titel 2D (regels met betrekking tot pandbeleningen) (Stb. 2013, 350).

Inhoud Pandhuizen, bestaan die nog? Jazeker, er zijn op dit moment circa zestig particuliere pandhuizen, waarvan de meeste zijn opgericht na 2000, en twee gemeentelijke (zonder winstoogmerk). Volgens dit wetsvoorstel worden klanten voordat ze spullen belenen bij een pandhuis geïnformeerd over de rente die ze gaan betalen en de termijn waarbinnen ze moeten terugbetalen om hun spullen terug te krijgen. Er komt ook een maximum rentepercentage: 9 procent het eerste jaar en 4,5 procent vanaf het tweede jaar dat de wet geldt. De Pandhuiswet 1910 wordt ingetrokken.

In werking Beoogd 1 januari 2014.

 

Wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap

Status Wet van 16 oktober 2013 tot wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen en enige andere bepalingen (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap) (Stb. 414).

Inhoud Om benoemd te worden tot curator, bewindvoerder of mentor moet men straks aan wettelijke kwaliteitseisen voldoen. De kantonrechter oordeelt bij benoeming over de geschiktheid en een externe accountant moet elk jaar verklaren dat betrokkene nog aan de kwaliteitseisen voldoet.

Nu kunnen alleen natuurlijke personen curator of mentor zijn, straks ook rechtspersonen. Rechtspersonen kunnen nu al bewindvoerder zijn.

In werking Gedeeltelijk per 1 januari 2014. De bepalingen over kwaliteitseisen en beloning worden later van kracht.

 

Jeugdhulp naar gemeenten

Status Wetsvoorstel 33 684 (Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)) is in behandeling bij de Eerste Kamer.

Inhoud De gemeenten worden verantwoordelijk voor het leveren van alle jeugdhulp. Daarnaast wordt het wettelijk recht op zorg (aanspraak) omgevormd naar een voorzieningenplicht voor gemeenten (voorziening), net als bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Eerste Kamer behandelt het voorstel samen met het ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de Jeugdzorg, met de brief over de oprichting van Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg (Kamerstukken 1/2 33 811 A/1) en het wetsvoorstel Gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg (33 674).

In werking Eerste gedeelte verwacht begin 2014, de rest later.

 

Opheffing verschillen tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap

Status Wet van 27 november 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering mede in verband met de evaluatie van de Wet openstelling huwelijk en de Wet geregistreerd partnerschap (Stb. 2013, 486).

Inhoud Een aantal verschillen tussen het geregistreerd partnerschap en het huwelijk verdwijnt. Kinderen die binnen een geregistreerd partnerschap worden geboren, krijgen nu een familierechtelijke band met de moeder en de mannelijke partner van de moeder. In samenhang met de Wet lesbisch ouderschap (wet van 25 november 2013, Stb. 480) geldt dit ook voor een geregistreerd partnerschap tussen moeder en duomoeder.

Daarnaast wordt het gezag van adoptieouders over hun gezamenlijk kind geregeld, ook als zij niet in een huwelijk of in een geregistreerd partnerschap verbonden zijn. Het gezagsregister kan voortaan ook elders dan bij de rechtbanken gehouden worden. Ouders kunnen straks door registratie in het gezagsregister iemand aanwijzen die na hun overlijden het gezag over hun kind gaat uitoefenen. Ook krijgen kinderen de bevoegdheid om een nietigverklaring van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap van een (demente) ouder te verzoeken. Zie ook Rijkswet van 25 november 2013 (Stb. 481).

In werking Verwacht begin 2014.

 

Europese consumentenbescherming

Status Wetsvoorstel 33 520 (Wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijke Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging  van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 199/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 304/64) (Implementatiewet richtlijn consumentenrechten) is in behandeling bij de Eerste Kamer.

Inhoud Het voorstel bevat onder meer de volgende uitbreiding van consumentenrechten. De bedenktijd voor consumenten in de Europese Unie bij internetaankopen gaat van zeven naar veertien dagen. Er komen duidelijke regels over informatie bij de verkoop van een product of dienst. De richtlijn is niet bedoeld voor overeenkomsten over sociale dienstverlening en gezondheidszorg, gokactiviteiten, financiële diensten, pakketreizen, passagiersvervoersdiensten, onroerende zaken en overeenkomsten die een notariële tussenkomst vereisen. De Colportagewet wordt ingetrokken.

In werking 15 juni 2014.

 

Wet auteurscontractenrecht

Status Wetsvoorstel 33 308 (Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet auteurscontractenrecht)) is in behandeling bij de Tweede Kamer.

Inhoud Invoering van een regeling van het exploitatiecontract, ter verbetering van de positie van auteurs/uitvoerende kunstenaars ten opzichte van de exploitanten van hun werk. Volgens dit voorstel krijgen makers:

•recht op een redelijke vergoeding voor de verlening van het recht om een werk toegankelijk te maken voor het publiek. De hoogte van deze vergoeding kan op verzoek door de minister worden vastgesteld;

•een aanvullende redelijke vergoeding als er een groot verschil is tussen de vergoeding en de opbrengsten van de exploitatie van het werk (de zogenaamde bestseller bepaling); 

•het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst met de exploitant als die het werk onvoldoende exploiteert (de zogenaamde non-usus bepaling).

Ook worden onredelijk bezwarende bedingen vernietigbaar verklaard en kan een geschillencommissie worden ingesteld voor de beslechting van geschillen. Ten slotte wordt de filmregeling verduidelijkt.

In werking Beoogd 1 juli 2014. 

 

Bescherming flexwerkers (onderdeel Wet werk en zekerheid)

Status Wetsvoorstel 33 818 (Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in  verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid)) is op 29 november 2013 ingediend bij de Tweede Kamer.

Inhoud Onderdeel van het wetsvoorstel zijn maatregelen die flexwerkers beter beschermen. Zij krijgen eerder een vast dienstverband. Tijdelijke contracten van maximaal zes maanden mogen geen proeftijd bevatten. Dat geldt ook voor een aansluitend contract. In tijdelijke contracten mag alleen bij bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding staan. Bij een contract voor bepaalde tijd van zes maanden of langer dat automatisch eindigt, moet de werkgever uiterlijk één maand voor het einde van het contract schriftelijk aan de werknemer berichten of het wordt verlengd.

De maatregelen vloeien voort uit het sociaal akkoord dat het kabinet op 11 april 2013 heeft gesloten met werkgevers en vakbonden en uit het begrotingsakkoord 2014, dat het kabinet op 11 oktober 2013 heeft bereikt met oppositiepartijen D66, SGP en ChristenUnie over de begroting van 2014.

In werking Beoogd 1 juli 2014. Andere onderdelen van de Wet werk en zekerheid, de versobering van de WW en de nieuwe ontslagregels gaan naar verwachting niet eerder in dan 1 juli 2015.

 

Tegengaan huwelijksdwang

Status Wetsvoorstel 33 488 (Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring van een huwelijk en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken (Wet tegengaan huwelijksdwang)) is in behandeling bij de Tweede Kamer.

Inhoud Het sluiten van gedwongen huwelijken wordt moeilijker. Minderjarigen mogen niet meer trouwen. Zogenaamde neef-nichthuwelijken worden moeilijker, dit mede ter uitvoering van het regeerakkoord (TK 33 410 nr. 15). Bij huwelijksdwang krijgt het Openbaar Ministerie de mogelijkheid om het voorgenomen huwelijk niet door te laten gaan. Onder dwang gesloten huwelijk kunnen eerder nietig worden verklaard. De erkenning van in het buitenland gesloten polygame huwelijken wordt beperkt.

In werking Beoogd in 2014.

 

Civielrechtelijk Bestuursverbod

Status Internetconsultatie over voorontwerp Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van een bestuursverbod (Wet civielrechtelijk bestuursverbod) is in mei gesloten. Indiening wetsvoorstel verwacht begin 2014.

Inhoud Een bestuurder met een civielrechtelijk bestuursverbod mag maximaal vijf jaar geen rechtspersoon besturen. Dat moet voorkomen dat frauduleuze bestuurders na een faillissement hun activiteiten via omwegen en met nieuwe rechtspersonen voortzetten. Het is één van de op 26 november 2012 aangekondigde maatregelen om faillissementsfraude effectiever te bestrijden (TK 29 911, nr. 74). De officier van justitie of de curator kan de rechter vragen een bestuursverbod uit te spreken. 

In werking Beoogd in 2014.

 

Download artikel als PDF

Advertentie