RECHTSPOSITIE AMBTENAREN 

STATUS Initiatiefwetsvoorstel 32 550 van de Kamerleden Van Weyenberg (D66) en Van Hijum (CDA) – Wet normalisering rechtspositie ambtenaren – is aangenomen door de Tweede Kamer en nu in behandeling bij de Eerste Kamer.  

INHOUD Het voorstel wijzigt de Ambtenarenwet en een aantal andere wetten. Doel: een zo groot mogelijke eenvormigheid tussen de rechtspositie van ambtenaren en werknemers in de private sector. Ook ambtenaren krijgen een tweezijdige arbeidsovereenkomst en privaatrechtelijke rechtsbescherming. Het eigen karakter van het ambtenaarschap en de benaming ambtenaar blijven. De overheidsvakbonden waren boos: zij waren niet gehoord, terwijl dat volgens hen wettelijk verplicht is.

IN WERKING Beoogd 1 januari 2015.

 

WMO 2015 

STATUS Wetsvoorstel 33 841 houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet  maatschappelijke ondersteuning 2015) is op 14 januari ingediend bij de Tweede Kamer. Diverse Kamerleden kwamen meteen met amendementen en moties.

INHOUD Gemeenten worden verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen. De bedoeling is dat men zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving blijft. Voor mensen met psychische problemen of die bijvoorbeeld als gevolg van huiselijk geweld niet thuis wonen, voorzien gemeenten in beschermd wonen en opvang. Met de overheveling van taken uit de AWBZ naar de Wmo gaat een bezuiniging van 925 miljoen euro gepaard. Onder gemeenten bestaat grote zorg over de voorstellen.

IN WERKING Beoogd 1 januari 2015.

 

WET HUIS VOOR KLOKKENLUIDERS

STATUS Initiatiefwetsvoorstel 33 258 van Kamerleden Van Raak (SP) en anderen (Wet Huis voor klokkenluiders) is aangenomen door de Tweede Kamer en nu in behandeling bij de Eerste Kamer. 

INHOUD Het voorstel wil de voorwaarden voor het melden van maatschappelijke misstanden binnen organisaties verbeteren en klokkenluiders beter beschermen. Behalve een benadelingsverbod, introduceert het wetsvoorstel een nieuw opzegverbod. Het nieuw op te richten Huis voor klokkenluiders kan onderzoek doen naar maatschappelijke misstanden. 

IN WERKING Beoogd 1 januari 2015.

 

INTENSIEF TOEZICHT TERUGKERENDE GEWELDS- EN ZEDENDELINQUENTEN

STATUS Wetsvoorstel 33 816 (langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking) is in behandeling bij de Tweede Kamer.

INHOUD Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering. De maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege vervalt, de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidstelling worden langer en de wet voert een langdurige (mogelijk levenslange) gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel in voor tbs’ers en zeden- en geweldsdelinquenten. Doel is het voorkomen van recidive. Adviezen van onder meer de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming waren kritisch.

IN WERKING Beoogd 1 juli 2014.

 

EIGEN BIJDRAGEN VEROORDEELDEN

STATUS Eenieder kan tot 10 maart 2014 via internetconsultatie.nl reageren op de twee concept-wetsvoorstellen: 1) Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg, en: 2) Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting.

INHOUD Een deel van de kosten die de overheid maakt voor de opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten en voor detentie wordt op de daders verhaald. Dit ter uitvoering van het Regeerakkoord. Een aantal Europese landen heeft al een soortgelijke regeling. Beoogde netto-opbrengst: 65 miljoen euro per jaar. Een deel van de opbrengst zal naar slachtofferzorg gaan.

IN WERKING Beoogd 1 januari 2015.

 

 

Download artikel als PDF

Advertentie