Dat senatoren bezorgd zijn over het functioneren van de rechtsstaat bleek onder meer uit de moties die zij op 11 maart indienden tijdens het Eerste Kamerdebat. Op 18 maart stemde de Kamer hierover. Vijf van de zeven moties zijn aangenomen, één werd er aangehouden en één verworpen.

Drie van de vijf aangenomen moties gaan over de toegang tot de rechter. Zo verzoekt senator Bob Ruers (SP) de regering de voorgenomen verhoging van de griffierechten en bezuiniging op gefinancierde rechtsbijstand in heroverweging te nemen. Tineke Strik (GroenLinks) vraagt de regering het waarborgen van de toegang tot de rechter voor een ieder leidend te laten zijn bij aanpassingen aan het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand en griffierechten. Senator Hans Franken (CDA) vraagt de regering te onderzoeken op welke manier een voorziening kan worden getroffen waardoor een rechtzoekende, wiens verzoek tot verwijzing naar de rechter door het Juridisch Loket is afgewezen, toch een direct beroep kan doen op de rechter.

De vierde aangenomen motie betreft het waarborgen van de kwaliteit van de rechtspraak. Franken verzoekt de regering kwaliteitseisen, die de onafhankelijke rechter zelf stelt, als uitgangspunt te nemen bij beslissingen over de bekostiging van de rechterlijke macht in Nederland. De ratificatie van drie protocollen, en de Kamer te informeren over het tijdpad waarin de voorstellen tot ratificatie aan het parlement zullen worden aangeboden, betreft de tweede (aangenomen) motie van Strik.

Het verzoek van senator Hans Engels (D66) met een procedurevoorstel te komen voor een samenhangende voorziening van de Grondwet is aangehouden. Een minderheid van de senaat stemde in met de motie van Willem Witteveen (PvdA) waarin de Eerste Kamer uitspreekt dat bij een volgende kabinetsformatie de machtsbalans weer moet worden hersteld door het beheer over de politie terug te brengen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. PVV, VVD, CDA en SGP stemden tegen.

Sabine Droogleever Fortuyn

Advertentie