RAIO WORDT RIO OF OIO

STATUS Eenieder kan tot 10 april 2014 via internetconsultatie.nl reageren op het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met een herziening van de opleiding van rechters en officieren van justitie.

INHOUD De raio-opleiding is niet meer. Na 57 jaar gaat het roer om. Er komen twee gescheiden opleidingen: één voor rechters (rio) en één voor officieren van justitie (oio). De kandidaten moeten minimaal twee jaar werkervaring meebrengen en de opleidingsduur is teruggebracht van zes naar maximaal vier jaar.

IN WERKING Hoewel het wetsvoorstel nog niet is ingediend bij de Tweede Kamer, begint de nieuwe opleiding al per 1 april aanstaande. De laatste lichting raio’s is in oktober 2013 gestart. 

 

PARTNERALIMENTATIE MAXIMAAL VIJF JAAR

STATUS Initiatiefwetsvoorstel 33 311 van Tweede Kamerlid Louis Bontes (fractie Bontes) is in behandeling bij de Tweede Kamer. De eerste termijn van de plenaire behandeling was 29 januari. 

INHOUD De maximale duur van partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar. De wet heeft geen eerbiedigende werking. Lopende alimentaties eindigen, behoudens uitzonderingen, uiterlijk vijf jaar na inwerkingtreding van de wet. VVD, PvdA en D66 (respectievelijk Tweede Kamerleden Ard van der Steur, Jeroen Recourt en Magda Berndsen) bereiden een concurrerend voorstel over hetzelfde onderwerp voor dat dit voorjaar uit moet komen.

IN WERKING Beoogd 1 januari 2015.

 

WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN

STATUS Eenieder kan tot 6 mei 2014 via internetconsultatie.nl reageren op het conceptwetsvoorstel tot Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen daaromtrent voor alle rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen). 

INHOUD Ook verenigingen en stichtingen kunnen straks een toezichthoudend orgaan instellen. Er komt voor alle rechtspersonen een basisregeling voor de taak van het toezichthoudend orgaan. In de wet wordt vastgelegd dat bestuurders en toezichthouders van alle rechtspersonen het belang van de rechtspersoon voorop moeten stellen. Bestuurders en toezichthouders met een tegenstrijdig belang mogen niet deelnemen aan de beraad-slaging en de besluitvorming. Bij onbehoorlijke taakvervulling kunnen zij aansprakelijk zijn. De ontslaggronden voor slecht functionerende stichtingsbestuurders en -toezichthouders worden verruimd en ook van toepassing op leden van het toezichthoudend orgaan.

IN WERKING Nog niet bekend.

 

OPHEFFING VERBOD GODSLASTERING

STATUS Wet van 23 januari 2014 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslastering (Stb. 39).

INHOUD Voortgekomen uit initiatiefvoorstel 32 203 van de Tweede Kamerleden Gerard Schouw (D66) en Jan de Wit (SP). Artikel 147 van het Wetboek van Strafrecht, het veelbesproken verbod op godslastering, vervalt. Dit zou de vrijheid van meningsuiting ten goede komen. De Eerste Kamer nam overigens een motie aan waarin de regering werd verzocht te onderzoeken of een aangepast artikel 137 van het Wetboek van Strafrecht genoegzame bescherming tegen godslastering zou kunnen geven zonder de werking van de vrijheid van meningsuiting onnodig te beperken. Volgens senator Kees de Lange (OSF) stelt de motie in feite voor ‘de duivel van artikel 147 uit te drijven met de Beëlzebub van het mogelijk wijzigen van artikel 137’.

IN WERKING 1 maart 2014.

 

BESTUURLIJKE BOETE WONINGWET

STATUS Wetsvoorstel 33 798 (Wijziging van de Woningwet in verband met het versterken van het handhavingsinstrumentarium) is op 11 maart aanvaard door de Tweede Kamer en nu in behandeling bij de Eerste Kamer.

Inhoud Er komen betere handhavingsinstrumenten om op te treden als eigenaren niets doen aan de slechte staat van gebouwen en terreinen. Zo wordt er een bestuurlijke boete in de Woningwet ingevoerd. Ook verandert de maatregel tot beheerovername waardoor een gebouw niet meer eerst hoeft te worden gesloten. De Tweede Kamer heeft bovendien een amendement tot streng optreden tegen huisjesmelkerij aangenomen.

IN WERKING Verwacht in 2014.

Marian Verburgh

Download artikel als PDF

Advertentie