Op 28 maart 2014 heeft de Hoge Raad zich in het kader van een prejudiciële vraag (ECLI:NL:HR:2014:766; VEB NCVB/Deloitte Accountants c.s.) uitgelaten over de mogelijkheid van een rechtspersoon in de zin van artikel 3:305a BW om de verjaring te stuiten van rechtsvorderingen van personen voor wier belangen hij opkomt.

Het was al duidelijk dat een rechtspersoon de verjaring van de vorderingen van degenen wier belangen hij met een collectieve actie behartigt kan stuiten door het instellen van een rechtsvordering op de voet van artikel 3:316 lid 1 BW. Interessant aan deze uitspraak is, dat de Hoge Raad nu oordeelt dat een artikel 3:305a-rechtspersoon de verjaring ook voor zijn achterban kan stuiten door een aanmaning of mededeling in de zin van artikel 3:317 lid BW.

Charlotte Hoedt

Advertentie