De eKantonrechter, een initiatief van de rechtspraak, is vanaf vrijdag 25 april opengesteld voor de meeste advocaten. Met de eKantonrechter moet het mogelijk worden om een procedure geheel online te voeren, wel blijft mondelinge behandeling in een zitting bij de rechtbank het uitgangspunt.

De kantonrechter doet binnen acht weken na het indienen van het verzoekschrift uitspraak. Zaken kunnen vanuit het hele land digitaal worden ingediend op loket-rechtspraak.nl, maar de zaken worden behandeld door de rechtbanken in Rotterdam en Oost-Brabant.

De eKantonrechter behandelt civielrechtelijke zaken binnen de competentiegrens van de kantonrechter. Hoger beroep is niet mogelijk. De rechtspraak beoogt met de eKantonrechter te komen tot een definitieve geschilbeslechting in één instantie: ‘Daaraan ligt de gedachte ten grondslag dat partijen zekerheid willen over de rechtstoestand die tussen hen bestaat en niet het risico willen lopen om geconfronteerd te worden met de kosten voor een procedure in hoger beroep.’

Advocaten kunnen met hun advocatenpas inloggen op loket.rechtspraak.nl om er een nieuwe zaak te starten, als wederpartij een nieuwe zaak op te halen en lopende zaken te raadplegen of aan te vullen.

In de aanvraagfase geven beide partijen een beknopte omschrijving van hun standpunt over het geschil. Ze geven ook aan of er bewijsstukken zijn. Niet alle geschillen, schrijft de rechtspraak, zijn geschikt om in acht weken af te doen. Daarom beoordeelt de rechter vóór het opstarten van de eigenlijke procedure of het geschil geschikt is om in één zitting van drie kwartier en met een totale doorlooptijd van acht weken finaal te beslechten.

Als het geschil wordt toegelaten tot de eKantonprocedure, kunnen partijen hun verzoekschrift en de bewijsstukken in het digitale dossier plaatsen, waarna de zitting plaatsvindt in de rechtbank van Rotterdam of Oost-Brabant (locatie ’s-Hertogenbosch). Partijen kunnen de locatie kiezen en een aantal verhinderdata opgeven.

De eKantonrechter wordt gefaseerd ingevoerd. Sinds oktober 2013 kunnen rechtsbijstandsverzekeraars hun geschil online voorleggen en inmiddels is de eerste zaak door de eKantonrechter afgehandeld (ECLI:NL:RBOBR:2014:1145). Sinds 25 april is de eKantonrechter toegankelijk voor advocaten met een rekening-courantverhouding met de rechtspraak. Enige tijd later wordt de eKantonrechter opengesteld voor iedereen. Dan kunnen advocaten zonder rekening-courantverhouding en alle andere doelgroepen, zoals burgers en overige bedrijven,  hun geschil in gezamenlijk overleg met hun wederpartij voorleggen aan de eKantonrechter. Het wordt dan ook mogelijk om digitaal het griffierecht te voldoen.

Het Procesreglement eKantonrechter staat op de website rechtspraak.nl, hier staan ook de Procesbeschrijving en een animatie van de eKantonrechter.

Klik hier voor meer informatie.

Advertentie