UITBREIDING GRONDEN VOORLOPIGE HECHTENIS
STATUS Wetsvoorstel 33 360 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis) is op 13 mei aangenomen door de Eerste Kamer. GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF en 50PLUS stemden tegen.
INHOUD Het wetsvoorstel voegt aan het Wetboek van Strafvordering gronden voor voorlopige hechtenis toe: verdenking van openlijke geweldpleging, brandstichting, bedreiging, (zware) mishandeling of vernieling in de publieke ruimte of tegen personen met een publieke taak. Denk aan uitgaansgeweld, misdrijven tijdens evenementen zoals voetbalwedstrijden, concerten, dansfeesten en oudejaarsvieringen, in het openbaar vervoer, op stations, dicht bij winkels of uitgaansgelegenheden. Berechting van het misdrijf moet via snelrecht binnen zeventien dagen en vijftien uur plaatsvinden.
IN WERKING Beoogd 1 juli 2014.

BESLUIT STELSELVERNIEUWING RECHTSBIJSTAND I
STATUS Eenieder kan tot 1 juni 2014 via internetconsultatie.nl reageren op het conceptbesluit houdende wijziging van het Besluit eigen bijdrage rechtsbij-stand en het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband met de invoering van enige maatregelen in het kader van de stelselvernieuwing gesubsi-dieerde rechtsbijstand. Het ontwerp is, op 30 april 2014, ook voorgehangen bij de Tweede Kamer (31 753, nr. 82).
INHOUD Dit besluit (BSR I) is de voorlopige uitkomst van verhitte politieke discussies en vormt de eerste (financieel kleinste) tranche van de stelselver-nieuwing gesubsidieerde rechtsbijstand (zie onder meer Kamerstukken II, 31 753, nrs. 64 en 70). Een wetsvoorstel en een tweede besluit (BSR II) zijn nog in de maak. Beoogde besparing van de gehele stelselherziening: 85,1 miljoen euro. Zie ook Intussen op het Binnenhof van december 2013 en januari 2014.
BSR I bevat de volgende maatregelen. De eigen bijdrage voor de cliënt gaat, evenals de vergoeding voor de advocaat, tot en met 2018 niet meer jaarlijks omhoog. Daarnaast krijgen bepaalde strafzaken minder punten en wordt de basisvergoeding verlaagd tot – nu – 105,61 euro per punt (was 113 euro in 2011). Verdere verlaging volgt nog.
Het conceptbesluit bevat niet alleen bezuinigingen. Per 1 oktober 2013 was een verlaging van de toevoegingsvergoeding voor kennelijk ongegronde vreemdelingenzaken ingevoerd (Stb. 2013, 345); deze maatregel wordt nu met terugwerkende kracht tot 15 februari 2014 weer afgeschaft. En voortaan is een minderjarige geen eigen bijdrage meer verschuldigd in geval van een conflict met zijn voogd.
IN WERKING 1 januari 2015 (en deels 15 februari 2014).

KEI DEEL II: CIVIEL HOGER BEROEP EN CASSATIE
STATUS Eenieder kan tot 20 juni 2014 via internetconsultatie.nl reageren ‘bij voorkeur aan de hand van concrete tekstvoorstellen’ op het conceptwetsvoor-stel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie.
INHOUD Dit is het tweede wetsvoorstel van het Programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI). Het eerste wetsvoorstel betreft de civiele en bestuurs-rechtelijke procedure in eerste aanleg en ligt sinds eind april voor advies bij de Raad van State.
KEI deel II behelst, kort samengevat: vereenvoudiging van het burgerlijk procesrecht, facilitering van de regievoering door de burgerlijke rechter en digita-lisering van procedures. De nieuwe appelprocedure volgt in essentie hetzelfde stramien als de nieuwe procedure in eerste aanleg. In cassatie zijn de wijzi-gingen beperkter.
Een ontwerp Invoeringswet en uitvoerings-AMvB volgen later.
IN WERKING In fasen de komende jaren. De inwerkingtreding van de bepalingen voor hoger beroep en cassatie zal gelijk lopen met die voor de eerste aanleg. Dat betekent dat de hoven en de Hoge Raad meedoen in de gefaseerde inwerkingtreding per rechtsgebied. De regionale spreiding van de inwer-king-treding is enkel voor de hoven relevant.

STRAFBAARSTELLING ILLEGALITEIT INGETROKKEN
Wetsvoorstel 33 512 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de strafbaarstelling van illegaal verblijf van vreemdelingen in Nederland) is door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie bij brief aan de Tweede Kamer van 14 mei ingetrokken. Dit naar aanleiding van de op 1 april tussen de coalitiefracties gemaakte afspraken.

Download artikel als PDF

Advertentie