–    Raad van Discipline ’s-Hertogenbosch, 9 september 2013, zaak nr. L38-2013, ECLI:NL:TADRSHE:2013:59.
–    Financiën; zorg voor de cliënt; kwaliteit van de dienstverlening. Gedragsregels 4, 5, 23 en 25.
–    Gebruikelijk is dat voor een advocaat-stagiaire een lager tarief wordt gehanteerd. Een afwijking daarvan moet uitdrukkelijk onder de aandacht worden gebracht.

Het kantoor van mr. X heeft klager geadviseerd over een huurgeschil. De werkzaamheden zijn feitelijk verricht door mr. Y, een stagiaire van mr. X. Het in rekening gebrachte tarief bedraagt 265 euro per uur. In de opdrachtbevestiging wordt nadrukkelijk gewezen op de mogelijkheid dat het dossier wegens drukke werkzaamheden of om andere redenen niet door mr. X zelf zal worden behandeld, maar ter verdere inhoudelijke behandeling zal worden overgedra-gen aan een van zijn kantoorgenoten. Klager heeft steeds met mr. Y contact gehad en heeft de tussentijdse declaraties ook voldaan. Voor een advo-caat-stagiaire is het tarief van  265 euro hoog, aldus de raad. Gebruikelijk is dat voor het inschakelen van een advocaat-stagiaire een lager tarief wordt gehanteerd dan voor een niet-stagiaire. Als daarvan wordt afgeweken, bijvoorbeeld omdat geen sprake is van een gemiddelde stagiaire maar van iemand die bijzondere ervaring op het desbetreffende gebied heeft, dient dat volgens de raad uitdrukkelijk aan de cliënt onder de aandacht gebracht te worden. In dit geval is dat niet gebeurd, maar is zonder enige toelichting voor de stagiaire hetzelfde tarief als voor mr. X zelf gerekend. Hierover wordt naar het oordeel van de raad terecht geklaagd. Verder zijn volgens klager ten onrechte kosten voor het indienen van een herstelexploot in rekening gebracht. Het was niet gebleken dat het herstelexploot noodzakelijk was omdat klager de stukken te laat toegezonden had. De raad acht ook dit klachtonderdeel gegrond. De raad legt mr. X de maatregel van berisping op.

Download artikel als PDF

Advertentie