WET WERK EN ZEKERHEID

STATUS Wetsvoorstel 33 818 (Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid)) is op 10 juni aanvaard door de Eerste Kamer. De PVV en de SP stemden tegen. 

INHOUD Het wetsvoorstel bevat drie hoofdonderdelen:

1. VERBETERING RECHTSPOSITIE FLEXWERKERS

Flexwerkers krijgen na twee (was drie) jaar een vast dienstverband. Tijdelijke contracten van maximaal zes maanden mogen geen proeftijd bevatten. Dat geldt ook voor een aansluitend contract. In tijdelijke contracten mag alleen in bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding staan. Bij een contract voor bepaalde tijd van zes maanden of langer dat automatisch eindigt, moet de werkgever uiterlijk een maand voor het einde van het contract schriftelijk aan de werknemer berichten of het wordt verlengd (aanzegplicht).

IN WERKING Op aandringen van de Eerste Kamer is de inwerkingtreding van dit onderdeel uitgesteld van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015.

2. STROOMLIJNING ONTSLAGREGELS 

Er komt één vaste procedurele route: ontslag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gaat altijd via het UWV en ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter. Werknemers die ten minste twee jaar in dienst zijn geweest, krijgen recht op een transitievergoeding (voor bijvoorbeeld omscholing). Voor kleine bedrijven komt er een overgangstermijn: zij mogen tot 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen als zij personeel gedwongen moeten ontslaan vanwege een slechte financiële situatie. De ontslagvergoeding wordt maximaal 75.000 euro of − als dat meer is − een jaarsalaris.

IN WERKING 1 juli 2015.

3. INKORTING WW 

De maximale wettelijke duur van de WW wordt van 1 januari 2016 tot 2019 stapsgewijs teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Bij cao kan de duur weer tot maximaal 38 maanden worden aangevuld. Van mensen die langer dan een halfjaar in de WW zitten, wordt verwacht dat ze al het beschikbare werk aanvaarden. Het loon wordt zo nodig aangevuld tot WW-niveau. 

IN WERKING Stapsgewijs 2016-2019.

Het wetsvoorstel vloeit voort uit het Regeerakkoord, het Sociaal Akkoord 2013 en de Begrotingsafspraken 2014. De Eerste Kamer heeft op 10 juni een motie aangenomen, waarin de regering wordt verzocht de werking van het wetsvoorstel op het punt van verzoeken tot ontbinding van arbeidsovereenkomsten nauwgezet te monitoren en de Kamer uiterlijk één jaar na inwerkingtreding van de wet daarover te informeren (motie-Backer (D66) c.s., EK 33818, F). Het alternatieve voorstel voor een vereenvoudigd ontslagrecht van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) van 2 juni is afgewezen door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (brief van 10 juni aan de Eerste Kamer, EK 33818, G). De regering zal nog reparatiewetgeving bij de Tweede Kamer indienen en daarin ten minste negentien bepalingen wijzigen (zie bijlage bij memorie van antwoord, EK 33818, C).

IN WERKING Op verschillende data; zie hiervóór.

 

WETSVOORSTEL ZORG- EN AFFECTIESCHADE

STATUS Eenieder kan tot 6 augustus 2014 via internetconsultatie.nl reageren op het concept-wetsvoorstel tot aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van schade door letsel en overlijden te verruimen.

INHOUD Niet alleen zorg door professionals maar ook door naasten van het slachtoffer wordt straks vergoed. Verder komt er een recht op vergoeding van affectieschade, met vaste tarieven. Naasten en nabestaanden zullen zich als benadeelde partij in het strafproces kunnen voegen voor vergoeding van die schade. Er kan ook een schadevergoedingsmaatregel worden opgelegd. 

IN WERKING Beoogd in 2016.

 

Download artikel als PDF

Advertentie