Het dekenstandpunt over een tuchtklacht is een ‘bestuurlijke aangelegenheid’ in de zin van de Wet openbaarheid bestuur (Wob). Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De zaak draaide om het standpunt dat dekens innemen bij ingediende klachten. Artikel 46c lid 2 van de Advocatenwet verplicht de deken elke bij hem ingediende klacht te onderzoeken. Als de deken op grond van dat onderzoek van oordeel is dat de klacht kennelijk ongegrond is of onvoldoende gewicht heeft, dan laat hij dit schriftelijk weten aan de klager, de advocaat tegen wie de klacht is gericht en Raad van Discipline.

De appellant in deze uitspraak had om openbaarmaking verzocht van het dekenstandpunt in een tuchtzaak uit 2012 in arrondissement Limburg (destijds nog Maastricht). De plaatselijke deken wees dit verzoek af. Er was volgens hem immers geen sprake van een ‘bestuurlijke aangelegenheid’ in de zin van artikel 1, aanhef en onder b, van de Wob.

De rechtbank overwoog dat de deken zich terecht op dit standpunt heeft gesteld. Volgens de rechtbank is het opstellen van een dekenstandpunt een aspect van tuchtrechtspraak en geen bestuurlijke aangelegenheid in de zin van de Wob.

In hoger beroep is de Afdeling daarentegen van mening dat de rechtbank ten onrechte tot dit oordeel is gekomen. De term ‘bestuurlijk’ moet volgens de Afdeling ruim worden opgevat, zoals eerder overwogen.

De term ‘bestuurlijk’ heeft volgens de Afdeling betrekking op het openbaar bestuur in al zijn facetten. Aangezien het stuk waar de appellant om verzocht ziet op de uitvoering van een publieke taak van de deken, is het een document over een ‘bestuurlijke aangelegenheid’.

Dat het dekenstandpunt is opgesteld in het kader van tuchtrechtspraak maakt dit niet anders volgens de Afdeling. De Advocatenwet bevat immers geen uitputtende openbaarmakingsregeling die derogeert aan de Wob.

De Afdeling vernietigt dus het besluit van deken tot afwijzing van het openbaarmakingsverzoek. De deken moet nu een nieuw besluit op bezwaar nemen en daarbij in achtnemen wat in de uitspraak is overwogen.

De Nederlandse Orde van Advocaten bestudeert op dit moment het vonnis en de eventuele consequenties daarvan.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie