– Hof van Discipline, 20 januari 2014, zaak nr. 6667, ECLI:NL:TAHVD:2014:13.
– Wat een behoorlijk advocaat betaamt.
– Gedragsregel 7 leden 4 en 5.
– Advocaat die optreedt tegen familielid voor wie hij eerder als advocaat heeft opgetreden en met wie hij gebrouilleerd is geraakt, maakt zich schuldig aan (de schijn van) belangenverstrengeling.

Mr. X is in het verleden opgetreden voor zijn neef en diens vennootschap. Mr. X is ernstig gebrouilleerd geraakt met zijn neef en er bestaat al geruime tijd een declaratiegeschil tussen mr. X en de vennootschap. De vennootschap klaagt erover dat mr. X namens een andere cliënt optreedt in een huurprijsge-schil met de vennootschap. De raad van discipline verklaarde de klacht gegrond en legde mr. X een waarschuwing op. Het Hof van Discipline is in hoger beroep van oordeel dat in elk geval aan de tweede en de derde voorwaarde van Gedragsregel 7 lid 5 niet is voldaan. Partijen hebben in het huurprijsgeschil geen overeenstemming bereikt over de benoeming van een deskundige. Het overleg daarover wordt belemmerd doordat de neef, die feitelijk leiding gaf aan de vennootschap, en mr. X gebrouilleerde familieleden waren en het declaratiegeschil nog niet tot een oplos-sing hebben kunnen brengen. Bij de neef van mr. X leven volgens het hof gegronde bezwaren om in de gegeven omstandigheden met mr. X in onderhan-deling te treden. Daarbij komt dat aangenomen moet worden dat mr. X beschikt over vertrouwelijke informatie over zijn neef, namelijk bekendheid met zijn onderhandelingsstrategie en schikkingsbereidheid die op enig moment tegen de vennootschap gebruikt zou kunnen worden. Het beroep op de vrije advocaatkeuze van de cliënt van mr. X leidt niet tot een ander oordeel. Het staat deze cliënt vrij om een advocaat te kiezen; het staat mr. X als advocaat evenwel niet vrij om voor deze of een andere cliënt tegen zijn neef op te treden. Het gaat bij toepassing van Gedragsregel 7 om de eigen verantwoordelijkheid van de advocaat; niet de wens van de cliënt staat voorop, aldus ook de toelichting op deze gedragsregel. Het hof bekrachtigt de beslissing van de raad van discipline.

Download artikel als PDF

Advertentie