BESLUIT JEUGDWET
STATUS Eenieder kan tot 30 juli 2014 bij de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie reage-ren op het ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Jeugdwet (Besluit Jeugdwet). Het ontwerp is op 2 juli 2014 gepubliceerd (Staatscourant 18155) en ook voorgehangen bij de Eerste Kamer (31 839, J). De Kamer besprak het ontwerp op 8 juli en is nu tot en met 8 september 2014 op reces. Na de voorhangprocedure gaat het voor advies naar de Raad van State, waarna het besluit door de regering wordt vastgesteld.
INHOUD Het besluit is gebaseerd op de Jeugdwet (Wet van 1 maart 2014, Stb. 105), die de gemeenten verantwoordelijk maakt voor het leveren van alle jeugdhulp. Het besluit bevat onder meer nadere regels over toegang tot en kwaliteit van de jeugdhulp, certificering, professionalisering, gesloten jeugd-hulp, de verwijsindex, het burgerservicenummer en beleidsinformatie.
IN WERKING Beoogd 1 januari 2015. De Jeugdwet treedt vermoedelijk op 1 januari 2015 in werking, behalve een klein deel dat al op 15 maart 2014 inging.

NIEUWE BIJSTANDSWET
STATUS Wet van 2 juli 2014 (Stb. 269) tot wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere socialezekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten).
INHOUD De regels voor bijstandsgerechtigden veranderen. De bijstand dient volgens de regering als vangnet en moet eraan bijdragen dat mensen weer aan het werk gaan. Het wetsvoorstel (33 801) werd in de Eerste Kamer gezamenlijk met het wetsvoorstel Invoeringswet Participatiewet (33 161; zie hierna) behandeld, waarna beide op 1 juli 2014 zijn aangenomen.
IN WERKING 1 januari 2015, behalve diverse bepalingen die op verschillende latere tijdstippen ingaan. Zie Stb. 15 juli 2014, 271, met toelichting. Zo wordt de kostendelersnorm in de AOW uitgesteld tot 1 juli 2016.

INVOERINGSWET PARTICIPATIEWET
STATUS Wet van 2 juli 2014 (Stb. 270) tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet).
INHOUD Doel van de wet is om zo veel mogelijk mensen met en zonder arbeidsbeperking aan de slag te helpen. Gemeenten gaan de wet uitvoeren. De oorspronkelijke citeertitel ‘Invoeringswet Wet werken naar vermogen’ is later veranderd in ‘Invoeringswet Participatiewet’.
Het wetsvoorstel (33 161) werd in de Kamer gezamenlijk behandeld met wetsvoorstel 33 801 (zie hiervoor). Tijdens de Kamerbehandeling werd wetsvoorstel 33 801 ook wel wetsvoorstel ‘Wwb maatregelen’ genoemd en wetsvoorstel Invoeringswet Participatiewet (33 161) vaak ‘Participatiewet’. Om de verwarring compleet te maken krijgt de Wet werk en bijstand (Wwb) ingevolge artikel M van de Invoeringswet Participatiewet straks als nieuwe citeertitel: ‘Participatie-wet’.
Over de relatie tussen beide wetsvoorstellen zei de regering (Eerste Kamer 33801, C): ‘De Participatiewet beoogt meer eenduidigheid aan te brengen in de verschillende regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt met als doel meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen. Met de Participatiewet worden Wwb, de Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en de Wajong gewijzigd; de toegang tot de Wsw wordt per 1 januari 2015 stopgezet en de toegang tot de Wajong wordt beperkt tot mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Mensen die vanaf 1 januari 2015 niet meer in aanmerking kunnen komen voor een Wsw-plek of een Wajonguitkering, kunnen een beroep doen op de gemeente voor ondersteuning bij re-integratie en eventueel op inkomensondersteuning. In het laatste geval geldt het bijstandsregime, inclusief de wijzigingen daarin die voortvloeien uit het wetsvoorstel Wwb maatregelen (33 801).
IN WERKING Op hetzelfde tijdstip als de nieuwe bijstandswet (zie hiervoor).

Marian Verburgh

Download artikel als PDF

Advertentie