–    Raad van discipline ’s-Gravenhage, 20 januari 2014, zaak nr. R. 4265/13.172, ECLI:NL:TADRSGR:2014:75.
–    Gedragsregel 1.
–    Nodeloos procederen is in strijd met zorgplicht jegens wederpartij.

Mr. X entameert namens C, de ex-echtgenote van klager, een kort geding tegen klager. De vorderingen van C worden afgewezen. Mr. X start opnieuw een kort geding tegen klager. De voorzieningenrechter stelt C wederom in het ongelijk en wijst de vordering van klager tot vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten toe, omdat sprake is van misbruik van procesrecht. C heeft klager, terwijl zich geen relevante nieuwe feiten hebben voorgedaan, met eenzelfde vordering als in de vorige kortgedingprocedure, nodeloos in rechte betrokken.
Klager verwijt mr. X misbruik van procesrecht.
De raad van discipline oordeelt dat klager, nu hij door mr. X als advocaat van de wederpartij in rechte is betrokken, rechtstreeks belang heeft en dus ontvankelijk is in zijn klacht.
De raad overweegt dat de advocaat van de wederpartij in beginsel de vrijheid heeft de belangen van zijn cliënt te behartigen op een wijze die hij passend acht. Hij dient er echter ook voor te zorgen dat de belangen van zijn wederpartij niet nodeloos worden geschaad. In zoverre bestaat een zorgplicht van de advocaat jegens zijn wederpartij. Door nodeloos een kort geding te starten heeft mr. X niet voldaan aan deze zorgplicht.
Klacht is gegrond verklaard met oplegging van enkele waarschuwing.

–    Raad van discipline ’s-Gravenhage, 20 januari 2014, nr. R. 4138/13.45, ECLI:NL:TADRSGR: 2014:77.
–    Gedragsregel 1.
–    Nodeloos een dagvaarding uitbrengen is in strijd met de zorg-plicht jegens de wederpartij.

Mr. X heeft, na het verstrijken van de appeltermijn en na daar diverse keren op gewezen te zijn, een appeldagvaarding aan klager laten uitbrengen. Klager heeft hierdoor (advocaat)kosten moeten maken.
De raad acht klager ontvankelijk in zijn klacht, omdat hij door mr. X, als advocaat van de wederpartij, in rechte is betrokken. Aldus heeft klager een rechtstreeks belang. De raad overweegt dat de advocaat van de wederpartij in beginsel de vrijheid heeft de belangen van zijn cliënt te behartigen op een wijze die hij passend acht. Hij dient er echter tevens voor te zorgen dat de belangen van de wederpartij niet nodeloos worden geschaad. In zoverre bestaat een zorgplicht van de advocaat jegens zijn wederpartij. Door in dit geval een appeldagvaarding uit te brengen en pas daarna – na interventie van de deken – te beslissen de dagvaarding niet aan te brengen, heeft mr. X ook jegens klager, als zijn wederpartij, niet gehandeld zoals het een behoorlijk advocaat betaamt.
Klacht is gegrond verklaard met oplegging van enkele waarschuwing.
 
Noot
Uit de behandelde uitspraak blijkt dat advocaten terughoudend moeten zijn in het voeren van nodeloze procedures. Daarvoor zullen de (financiële) belangen van de wederpartij al snel geschaad worden. Dat kan hen op een tuchtrechtelijke maatregel komen te staan.

Download artikel als PDF

Advertentie