VERRUIMING FOUILLEERBEVOEGDHEDEN

STATUS Wetsvoorstel 33 112 (Wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 2012 (verruiming fouilleerbevoegdheden)) is op 21 mei 2014 (Stb. 191) tot wet verheven.

INHOUD De mogelijkheden tot preventief fouilleren worden ruimer. De wet regelt de zogenaamde veiligheidsfouillering, vervoersfouillering, insluitingsfouillering en feitgecodeerde afdoening. De officier van justitie in een veiligheidsrisicogebied kan straks in een spoedeisende situatie mondeling, dus sneller, bevel geven tot een fouilleeractie. Doel: de veiligheid op straat en de arbeidsomstandigheden voor de politie verbeteren. De burgemeester krijgt de bevoegdheid om in onvoorziene spoedeisende gevallen direct een gebied aan te wijzen waar voor maximaal twaalf uur preventief gefouilleerd mag worden (‘incidentele fouillering’). De officier van justitie moet goedkeuring achteraf geven. De wijziging van de artikelen 7 en 9 van de Politiewet 2012 (art. III) treedt nog niet in werking. De minister heeft de Eerste Kamer toegezegd om een wetsvoorstel in procedure te brengen waarin een bepaling wordt aangepast, in die zin dat de beslissing over een onderzoek in het lichaam van iemand in een politiecel wordt genomen door de officier van justitie.

IN WERKING Wijziging van de Wet wapens en munitie en de Politiewet 2012: 1 juli 2014. Wijziging van de Gemeentewet: later.

 

WMO 2015 

STATUS Wetsvoorstel 33 841 houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015) is op 9 juli 2014 (Stb. 280) tot wet verheven. 

INHOUD Gemeenten worden verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen. De bedoeling is dat deze mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving blijven. Voor mensen met psychische problemen of die bijvoorbeeld als gevolg van huiselijk geweld niet thuis wonen, voorzien gemeenten in beschermd wonen en opvang. De overheveling van taken uit de AWBZ naar de Wmo gaat met een – inmiddels afgezwakte – bezuiniging gepaard (Eerste Kamer, 33 841, M). Een motie om de inwerkingtreding uit te stellen tot 2016 is verworpen.

IN WERKING Deels 19 juli 2014, deels 1 januari 2015 (zie Stb. 2014, 281).

 

OMGEVINGSWET

STATUS Wetsvoorstel 33 962 (Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)) is op 16 juni 2014 ingediend bij de Tweede Kamer. 

INHOUD Het kabinet wil het omgevingsrecht vereenvoudigen en samenvoegen in één Omgevingswet. De huidige vijftigduizend bestemmingsplannen en beheersverordeningen worden straks circa vierhonderd omgevingsplannen. Procedures moeten dan sneller gaan. Dat moet kosten en onderzoekslasten besparen volgens de regering. Het wetsvoorstel vervangt: 

Wetsvoorstel en memorie van toelichting tellen samen 731 pagina’s. Daar komen straks de Invoeringswet en de uitvoeringsregelingen nog bij. De Raad van State meende dat het wetsvoorstel te veel wezenlijke zaken aan de lagere wetgever overlaat en adviseerde mede daarom kritisch (‘niet, dan nadat…’). De Eerste Kamer heeft de regering gevraagd in oktober een technische briefing te verzorgen over het wetsvoorstel.

IN WERKING Beoogd vanaf 2018.

Download artikel als PDF

Advertentie