Advocaten moeten wervende activiteiten kunnen ondernemen. Behoedzaamheid is daarbij een sleutelwoord. Dat geldt des te meer als personen ongevraagd en rechtstreeks worden benaderd. Dit laatste gebeurt steeds vaker bij particulieren die opgeroepen zijn voor een eindzitting in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Verschillende dekens kregen klachten over ongewenst wervende activiteiten van enkele advocaten.

Bij WSNP-zaken zijn mensen in een kwetsbare positie betrokken, bij wie officiële brieven vaak dreigend overkomen. In de praktijk leiden brieven van advocaten met uitleg over procedures en mogelijkheden tot verwarring. Dit kan de bewindvoerder en ook de eventueel reeds ingeschakelde advocaat bij de uitvoering van hun taak hinderen. Als de bewindvoerder bovendien al een positief advies heeft gegeven voor het verlenen van ‘een schone lei’ is de bijstand van een advocaat overbodig. De Raad voor Rechtsbijstand heeft al aangegeven geen toevoegingen meer te verstrekken in die gevallen.

Het dekenberaad acht deze negatieve effecten ontoelaatbaar en roept advocaten daarom op terughoudend en duidelijk te zijn in WSNP-zaken. De dekens zullen elk signaal over ongewenste  benadering van mensen in WSNP-zaken  buitengewoon serieus nemen en zo nodig maatregelen treffen.

Download artikel als PDF

Advertentie