–     Hof van Discipline, 7 april 2014, zaak nr. 6971, ECLI:NL:TAHVD:2014:166.
–     Gedragsregel 7.
–     Bij optreden in andere hoedanigheid is voor toepasselijkheid van tuchtrecht doorslaggevend of er voldoende aanknopingspunten zijn tussen de gedragingen en de praktijkuitoefening als advocaat.

Mr. X was bestuurder van de Stichting Administratiekantoor. Dit vloeide voort uit zijn optreden als advocaat voor een van de bedrijven binnen de holding. Hij verrichtte ten minste tot eind 2010 ook (proces)werkzaamheden voor één of meer van die bedrijven en factureerde vanaf 2007 zijn werkzaamheden voor het administratiekantoor vanuit zijn kantoor, op dezelfde wijze als zijn optreden als advocaat.
Het Hof van Discipline neemt tot uitgangspunt dat het in de artikelen 46 en volgende van de Advocatenwet geregelde tuchtrecht betrekking heeft op het handelen en nalaten van advocaten als zodanig en ertoe strekt om een behoorlijke beroepsuitoefening te waarborgen. Wanneer een advocaat optreedt in een andere hoedanigheid dan die van advocaat blijft op hem het tuchtrecht van toepassing indien zijn gedrag het vertrouwen in de advocatuur ondermijnt. Hiervan is sprake als er voldoende aanknopingspunten zijn tussen die gedragingen en de praktijkuitoefening als advocaat.
In de hiervoor beschreven omstandigheden zijn naar het oordeel van het hof voldoende aanknopingspunten om de gedragingen van mr. X als bestuurder van het administratiekantoor te toetsten aan het tuchtrecht voor advocaten.
Mr. X heeft aan die maatstaven niet voldaan. Hij had moeten terugtreden toen hem duidelijk werd dat zijn pogingen de conflicten op te lossen vruchteloos waren. Omdat er toen sprake was van conflicterende belangen tussen de twee andere bestuurders, kon er geen sprake meer zijn van besluitvorming die door het voltallige bestuur werd gedragen, terwijl dit nu juist het uitgangspunt was voor de gekozen structuur en zijn benoeming tot voorzitter. In plaats van terug te treden trok mr. X echter met één van de twee conflicterende partijen op tegen de andere partij.
Klacht gegrond (anders dan de raad oordeelde); waarschuwing voor mr. X.

Download artikel als PDF

Advertentie