–     Raad van discipline Amsterdam, 18 november 2013, 13-138A, ECLI:NL:TADRAMS:2013:176.
–     Artikel 46 Advocatenwet.
–     Curator is onderworpen aan het advocatentuchtrecht; handelde zodanig dat vertrouwen in advocatuur is geschaad.

Mr. X was aangesteld als curator in het faillissement van klager sub 2, en wilde de inboedel van het pand laten taxeren waar klager sub 2 tot voorjaar 2012 woonde. In dit pand woonden op dat moment klagers sub 3, 4 en 5 en was klager sub 1 gevestigd. Omdat klager sub 2 mr. X kenbaar maakte dat klagers 3, 4 en 5 geen toestemming gaven om een taxateur toe te laten, verzocht en verkreeg mr. X een machtiging ex artikel 93a Faillissementswet. De taxateur trad met een politieagent binnen en voerde de taxatie uit. In opdracht van mr. X werd hierna een aantal goederen in beslag genomen.
Klager sub 2 heeft vervolgens een verzoek ex artikel 73 Faillisementswet tot ontslag en vervanging van de curator ingediend. Dit verzoek is gehonoreerd. Naar het oordeel van de rechtbank had mr. X een opeenstapeling van fouten gemaakt in een situatie waarin zij had kunnen voorzien dat het de gefailleerde en anderen aan medewerking ontbrak en zij niet helemaal kon uitsluiten dat niet de failliet maar anderen, wier rechten en belangen zij diende te respecteren, als bewoners bevoegd waren beslissingen te nemen over het al dan niet toelaten van de curator en anderen tot het pand. Volgens de rechtbank had mr. X daarbij de rechtmatige belangen van de failliet en derden miskend en zich niet respectvol en professioneel tegenover klagers gedragen.
Mr. X is als curator in faillissementen volgens vaste rechtspraak van het Hof van Discipline onderworpen aan het tuchtrecht voor advocaten. De raad verwijt haar dat zij zich bij de vervulling van haar taak als faillissementscurator zodanig gedroeg dat daardoor het vertrouwen in de advocatuur is geschaad.
Nu mr. X ter zitting heeft laten blijken in te zien dat zij anders had moeten handelen en zij herhaaldelijk aan klagers haar excuses heeft aangeboden, ziet de raad geen reden een maatregel op te leggen.

Download artikel als PDF

Advertentie