DIGITALE HANDHAVING VEEL-VOOR-KOMENDE OVERTREDINGEN

STATUS Wet van 2 juli 2014 (Stb. 255) tot wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeervoorschriften, het Wetboek van Strafvordering en de Gemeentewet in verband met de digitalisering van de handhaving van veelvoorkomende overtredingen. De Eerste Kamer heeft op 1 juli ingestemd met wetsvoorstel 33 697.

INHOUD (Buitengewoon) opsporingsambtenaren kunnen straks veelvoorkomende overtredingen op straat digitaal en dus sneller afhandelen. Zij voeren de gegevens en eventueel foto’s van de situatie ter plaatse in een Personal Digital Assistent (PDA) in en hoeven geen bon meer achter te laten.

IN WERKING 1 november 2014.

 

TIJDELIJKE WONINGVERHUUR 

STATUS Eenieder kan tot 6 november 2014 via internetconsultatie.nl reageren op het conceptwetsvoorstel tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Leegstandwet (uitbreiding van de opzeggingsgrond ‘dringend eigen gebruik’ en uitbreiding van de mogelijkheden tot tijdelijke verhuur).

INHOUD De mogelijkheden van tijdelijke woningverhuur worden uitgebreid. Doel: bevordering van de doorstroming op de huurwoningmarkt. De opzeggingsgrond ‘dringend nodig hebben voor eigen gebruik’ (artikel 7:274 lid 1 onder c jo. lid 3 BW) wordt uitgebreid voor specifieke doelgroepen: jongeren, promovendi, grote gezinnen, aangewezen personen. De verhuurder kan verder makkelijker ontruiming bedingen na afloop van een overeengekomen termijn als hijzelf of de vorige huurder de woning wil betrekken. Ook wordt verhuren voor een termijn van twee jaar of korter mogelijk, zoals bij huur van bedrijfsruimte (artikel 7:301 lid 2 BW). Na afloop van de termijn eindigt de huur zonder opzegging. Daarnaast wordt de Leegstandwet uitgebreid met de mogelijkheid om met een vergunning van de gemeente te koop staande huurwoningen tijdelijk te verhuren. 

IN WERKING Beoogd (maar niet waarschijnlijk) 1 juli 2015.

 

EXECUTORIALE VERKOOP HUIZEN TOEGANKELIJKER 

STATUS Wet van 1 oktober 2014 (wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken). Wetsvoorstel 33 484 is op 30 september door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan.

INHOUD Particulieren kunnen straks bij de gedwongen verkoop van een huis een bod doen via internet. Dat zou de kans verkleinen dat huizen (ver) beneden de marktwaarde worden verkocht. Een executoriale verkoop vindt voortaan alleen in een veilingzaal, alleen via internet of tegelijkertijd in de zaal en via internet plaats. De veilingkosten worden beter verdeeld tussen de koper en verkoper en het risico bij koop van een woning op de executieveiling gaat pas over na inschrijving van het proces-verbaal in het register. De ontruimingstermijn gaat van maximaal één jaar naar drie maanden en het wordt makkelijker om onrechtmatige bewoners te verwijderen. Bepaalde proceshandelingen kunnen voortaan niet alleen door een advocaat maar ook door een notaris worden verricht. De hypotheekhouder, de hypotheekgever en de executoriale beslaglegger kunnen ook vragen om onderhandse verkoop.

IN WERKING 1 januari 2015

 

BELEGGINGSZAKEN NAAR RECHTBANK AMSTERDAM 

STATUS Wetsvoorstel 33 918 (wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015)) is in behandeling bij de Eerste Kamer.

INHOUD In dit verzamelwetsvoorstel worden onder meer tuchtrecht en eed of belofte voor alle bankmedewerkers geïntroduceerd. Verder wordt in artikel 4:67 Wft een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandsverzekeringen gecodificeerd. Onlangs is overigens weer een nieuwe vraag in deze kwestie aan het hof voorgelegd. Een nieuw artikel 1:23a Wft maakt de Rechtbank Amsterdam exclusief bevoegd in burgerlijke zaken betreffende het verlenen van beleggingsdiensten, het verrichten van beleggingsactiviteiten of het aanbieden van effecten aan het publiek.

IN WERKING Beoogd 1 januari 2015. De minister heeft toegezegd de inwerkingtreding van artikel 1:23a Wft hangende nadere studie naar deze bepaling voorlopig uit te stellen.

Download artikel als PDF

Advertentie