–     Hof van Discipline, 12 mei 2014, zaak nr. 6996, ECLI:NL:TAHVD:2014:190.
–     Zorg voor toevertrouwde belangen; zorgvuldigheid; tegenstrijdige belangen; Gedragsregels 4 en 7.
–     Advocaat verifieerde ten onrechte niet of klaagster, die hem volmachtigde, de consequenties van een transactie besefte.

Mr. X is de advocaat van de ex-partner van klaagster. Toen beiden nog een relatie hadden, leverde de ex-partner om fiscale redenen een bedrijfspand aan klaagster. De leveringsakte bevatte een levering door middel van een leningsconstructie, waarbij de voorwaarden van de lening nader door partijen zouden worden ingevuld. Mr. X heeft die akte als gevolmachtigde van klaagster getekend.

    Klaagster verwijt mr. X dat hij zijn positie van vaste advocaat van haar ex-partner en die van adviseur en gevolmachtigde van klaagster op ongeoorloofde wijze heeft vermengd en daarbij louter oog had voor de belangen van de ex-partner. Mr. X voert in hoger beroep aan dat klaagster bekend was met deze vorm van levering en dat hij haar belangen niet behoefde te behartigen omdat zij eigen professionele adviseurs had.

    Het Hof van Discipline stelt vast dat mr. X voorafgaand aan het ondertekenen door klaagster van de bewuste volmacht niet bij haar had geverifieerd in hoeverre zij zich realiseerde wat de consequenties waren van de door haar voorgenomen transactie. Mr. X deelde ter zitting mee dat hij ervan uitging dat de betrokken notarissen de inhoud van de akte met klaagster hadden besproken. Er was echter gesteld noch gebleken dat hij bij klaagster of de notarissen had gecheckt of dat inderdaad was geschied. Ook anderszins viel niet uit de stukken af te leiden dat de notarissen klaagster over de akte hadden geïnformeerd.

    Mr. X betwistte ook niet dat het concept van de leveringsakte niet aan de volmacht was gehecht, zodat hij ook uit dien hoofde niet wist of klaagster inhoudelijk bekend was met de leveringsakte.

    Onder deze omstandigheden is het hof van oordeel dat mr. X zich er niet, althans onvoldoende, van heeft vergewist dat klaagster op de hoogte was van de rechtsgevolgen van de transactie, iets wat hij als gevolmachtigde van klaagster wel had moeten doen.

    Handhaving van door de raad van discipline opgelegde waarschuwing.

Download artikel als PDF

Advertentie