– Hof van Discipline, 10 januari 2014, zaak nr. 6811; ECLI:NL:TAHVD:2014:19.

– Gedragsregels 4 en 24.

– Ook een advocaat die een opdracht aanvaardt via een geschrapte advocaat dient de financiële consequenties, en mogelijke gefinancierde rechtsbijstand, met cliënt te bespreken.

 

Klaagster wendde zich tot mr. M., een van het tableau geschrapte advocaat, met het verzoek om bijstand in verband met echtscheiding, op basis van een toevoeging. Mr. M. sprak met klaagster af dat het mogelijk was als vergoeding voor zijn werkzaamheden zijn zoontje eenmaal per week pianoles te geven. Mr. M. vertelde klaagster dat hij met een vaste procesadvocaat werkte, die de processtukken indiende, en dat zij een rekening zou ontvangen voor griffierechten, deurwaarderskosten en kosten van de procesadvocaat. Ook bevestigde mr. M. aan klaagster dat hij zelf de processtukken redigeerde maar dat de procesadvocaat die bij de rechter indiende. Vervolgens berichtte mr. M. klaagster dat hij door ziekte aanleiding zag de procesadvocaat inhoudelijk werk te laten verrichten.

    Klaagster wendde zich tot die advocaat, mr. X, met het verzoek op korte termijn een processtuk voor te bereiden en met de vraag hoe het met de betaling aan hem zat. Na communicatie met klaagster diende mr. X het processtuk in en kondigde aan ook ter zitting te verschijnen. Wel liet hij klaagster weten dat hij niet het aanspreekpunt was voor de inhoud van de processtukken en dat hij niet aansprakelijk was indien zou blijken dat hij over de zaak onvoldoende zou zijn voorgelicht. Verder liet mr. X weten dat hij zijn facturen aan mr. M. op basis van een uurtarief zou samenstellen en niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

    Klaagster ging hiermee niet akkoord en stapte over naar een andere advocaat. Daarom berichtte mr. M. klaagster dat zij met mr. X diende af te rekenen. Toen de nieuwe advocaat mr. X om het dossier verzocht, verstrekte mr. X daarvan een kopie. Desgevraagd berichtte mr. X dat hij niet beschikte over het originele dossier.

    Klaagster verwijt mr. X onder meer dat hij a) weigerde het originele procesdossier over te dragen aan de nieuwe advocaat en b) klaagster vroeg in te stemmen met het versturen van facturen inzake honorarium en dergelijke, terwijl klaagster te kennen had gegeven dat zij gefinancierde rechtsbijstand wenste.

    Het hof oordeelt dat een advocaat de financiële consequenties van de door hem aanvaarde opdracht met zijn cliënt dient te bespreken. Het hof stelt voorop dat mr. X onmiskenbaar als advocaat voor klaagster optrad. Daarom had hij met klaagster de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand moeten bespreken, ongeacht of klaagster daarnaar ‘op zoek’ was. Bovendien is hij in de praktijkvoering tekortgeschoten door klaagster geen opdrachtbevestiging te sturen.

    De raad oordeelde eerder ook dat mr. X, die als advocaat de volledige verantwoordelijkheid voor de behandeling van de zaak draagt, er niet mee had mogen instemmen dat het originele dossier bij mr. M. bleef. Het hof beslist echter dat dit op zichzelf niet tuchtrechtelijk verwijtbaar is. Omdat niet is gebleken dat klaagster of de opvolgend advocaat er een specifiek belang bij had te beschikken over de originele stukken, is dit onderdeel van de klacht ongegrond.

    Enkele waarschuwing, onder meer omdat mr. X geen tuchtrechtelijke antecedenten heeft.

 

Noot

In hoger beroep kwam niet meer de klacht aan de orde dat mr. X aan mr. M. de mogelijkheid bood zich te gedragen als advocaat. De raad van discipline oordeelde dat dit het persoonlijk belang van klaagster oversteeg, en dat niet was gebleken van een voldoende eigenbelang van klaagster dat door de handelwijze van mr. X was geschaad. De vraag is of die overwegingen niet op gespannen voet staan met Gedragsregel 9 eerste zin: de advocaat draagt volledige verantwoordelijkheid voor de behandeling van de zaak. Met deze Gedragsregel is trouwens ook in strijd dat mr. X aan klaagster meldt dat hij niet het aanspreekpunt is voor de inhoud van de processtukken en dat hij niet aansprakelijk is indien blijkt dat hij over de zaak onvoldoende is voorgelicht.

Download artikel als PDF

Advertentie