U  bent hoeder van de rechtsstaat. Advocaten hebben de taak te zorgen dat het vertrouwen in de rechtsstaat behouden blijft. U doet dit door overzicht en helderheid te bieden in steeds complexer regelgeving. Allerlei soorten cliënten en rechtzoekenden voorziet u van rechtsbijstand en advies. Als de situatie zich daarvoor leent, stuurt u aan op alternatieve vormen van geschilbeslechting. Advocaten handelen partijdig, onafhankelijk, deskundig, integer en ver-trouwelijk; kernwaarden die vanaf volgend jaar ook in de Advocatenwet staan.
    Dat is uw werk, en dat is ook ons werk. De NOvA draagt als vertegenwoordiger van alle op het tableau ingeschreven advocaten mede zorg voor deze taken. In het belang van een goede rechtsbedeling bevordert de NOvA de behoorlijke uitoefening van de praktijk door advocaten. Hoe gaat de NOvA deze taak invullen in 2015?
    Rechtsstatelijkheid blijft belangrijk. Ook volgend jaar zullen we negatieve effecten van grote voorgenomen en doorgevoerde aanpassingen van het rechtsbestel, zoals het project KEI, bezuinigingen op de rechtsbijstand en de herziening van het Wetboek van Strafvordering onder de aandacht blijven brengen bij beleidsmakers, ketenpartners, de wetgever en de media. De NOvA richt in 2015 een Commissie Rechtsstatelijkheid op om dit punt blijvend te adresseren. Advocaten zijn er niet alleen voor de cliënt van vandaag, maar ook voor toekomstige rechtzoekenden. De NOvA wil mede zorgen dat dit moge-lijk blijft en dat de verworvenheden van de rechtsstaat niet aangetast worden.
Kwaliteit blijft ook volgend jaar een speerpunt. Met de nieuwe Advocatenwet komt bijvoorbeeld een nieuwe bevoegdheid – en verplichting – om kwaliteits-toetsen te organiseren. Die gaat de NOvA ontwikkelen met behulp van externe expertise en kennis binnen de balie. In 2015 zal sowieso veel aandacht gaan naar de implementatie van de nieuwe Advocatenwet en nieuwe regelgeving. De nieuwe Advocatenwet treedt vermoedelijk 1 januari in werking. Daarnaast is in 2014 de gehele regelgeving van de NOvA doorgelicht. Straks is er nog maar één verordening voor de advocatuur, die overzichtelijk, doelmatig en van hoge kwaliteit is. In 2015 zal de NOvA ook een voorzichtige start maken met modernisering van de Gedragsregels 1992.
    Zo worden de regels die gelden voor de advocatuur overzichtelijker. Tegelijkertijd wil de NOvA onderzoeken hoe via een innovatieplatform een ‘open ruimte’ te creëren is in de regelgeving waarin toekomstgerichte en vernieuwende experimenten kunnen plaatsvinden. De aansporing aan advocaten om te innoveren ziet u ook duidelijk in dit nummer van het Advocatenblad. De NOvA wil met het platform innovatiekracht vanuit de balie bevorderen. Ondertussen brengen wij de Orde verder op orde zodat wij onze taak ook efficiënter en effectiever kunnen uitvoeren. Zo monitoren we onder andere kritisch de wijzigin-gen die worden doorgevoerd met de nieuwe Advocatenwet.
    Juist in deze roerige tijden, waarin het begrip rechtsstaat voortdurend ter discussie lijkt te staan, is uw taak als hoeder van de rechtsstaat van groot belang. U neemt dat serieus en de NOvA ook. Ook in 2015 doen we dat samen.

Walter Hendriksen

Download artikel als PDF

Advertentie