Hufterfeiten naar strafrecht

Status Besluit van 25 november 2014 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven (Stb. 12 december 2014, 484).

Inhoud Behalve de reguliere indexering van de tarieven in de Wahv (‘Wet Mulder’) met 0,8 procent, bevat dit besluit de uitvoering van de toezegging van de regering om recidive in het verkeer aan te pakken via het strafrecht. Zogenoemde ‘hufterfeiten’ worden niet meer via een administratieve sanctie op basis van de Wet Mulder afgedaan, maar via het strafrecht met een strafbeschikking van het OM. Denk aan overtredingen als inhalen vlak voor een zebrapad of over de vluchtstrook rijden.

In werking1 januari 2015.

 

Intrekking Nederlanderschap wegens terrorisme

Status Eenieder kan tot 1 maart 2015 via internetconsultatie.nl reageren op het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid.

InhoudIntrekking van het Nederlanderschap wegens deelname aan een terroristische organisatie, zonder voorafgaande strafrechtelijke veroordeling. Met name dit laatste is anders bij het al in de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel 34 016 (wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verruiming van de mogelijkheden voor intrekking van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven).

In werking Was beoogd in 2016, wordt nu misschien versneld.

 

Digitalisering rechtspraak (KEI)

Status Wetsvoorstel 34 059 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht) is in behandeling bij de Tweede Kamer.

Inhoud Dit wetsvoorstel bevat deel I vanhet project Kwaliteit en Innovatie, een gezamenlijk project van het ministerie van Justitie en de Rechtspraak. Een vergelijkbaar wetsvoorstel voor hoger beroep en cassatie (KEI II) wordt naar verwachting binnenkort ingediend bij de Tweede Kamer. In april 2014 is op internetconsultatie.nl een concept gepubliceerd. Een ontwerp Invoeringswet en uitvoerings-AMvB volgen nog.

Doel van het project is zowel modernisering en versnelling als digitalisering van bestuurs- en civielrechtelijke procedures (het strafrecht volgt een eigen traject). Zo worden dagvaarding en verzoekschrift vervangen door één ‘procesinleiding’.

Er zijn twee regeringscommissarissen bij betrokken: Alfred Hammerstein (civiel) en Michiel Scheltema (bestuursrecht). Sinds 1 juli 2014 kunnen burgers en bedrijven uit het hele land overigens al naar de eKantonrechter. Ook procedures in het vreemdelingenrecht worden gedigitaliseerd.

De huidige planning voor de – gefaseerde – inwerkingtreding is, voor zover bekend:

bestuurs- (incl. vreemdelingen)recht:

   per 1 april 2015 is het mogelijk, niet verplicht, om in asiel- en bewaringszaken digitaal te procederen. Dit vooruitlopend op de komende wet asiel- en bewaringszaken;

   per 1 januari 2016 moet de nieuwe wetgeving voor asiel- en bewaringszaken in werking treden, waarmee het voor advocaten verplicht wordt om digitaal te procederen. Of dit ook geldt voor de reguliere vreemdelingenzaken wordt nog bekeken;

   per 1 januari 2017 treedt voor de overige bestuursrechtelijke zaken de KEI-wetgeving in werking in fasen, per gerecht; 

civiel recht:

·   per 1 januari 2016 treedt in fasen, per gerecht, de KEI-wetgeving in werking voor vorderingen met verplichte procesvertegenwoordiging (boven 25.000 euro). Die procedures verlopen dan verplicht digitaal;

·   per 1 januari 2017 treedt in fasen, per gerecht, ook voor kantonzaken de KEI-wetgeving in werking. Partijen zonder procesvertegenwoordiging kunnen dan digitaal procederen; voor rechtspersonen en professioneel gemachtigden is het verplicht;

·   vanaf 1 januari 2018 treedt KEI in fasen, per gerecht, in werking voor de overige civiele zaken en verzoekprocedures. Partijen zonder procesvertegenwoordiging kunnen dan digitaal procederen; voor rechtspersonen en professioneel gemachtigden is het verplicht.

In werking Zie hiervóór. De inwerkingtreding van de bepalingen voor hoger beroep en cassatie zal gelijk lopen met die voor de eerste aanleg.

Download artikel als PDF

Advertentie